Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Jak vstoupit do AZ

Přemýšlíte-li o možnosti přihlásit se do Aktivní zálohy, navštivte místně příslušné krajské vojenské velitelství, kde získáte všechny potřebné informace a kde s vámi vyřídí vstupní proceduru. Doporučujeme domluvit si schůzku s odpovědným pracovníkem nejprve telefonicky.

Každý zájemce o vstup do AZ musí splňovat základní podmínky: věk mezi 18 a 60 lety, zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost, kterou musí doložit aktuálním výpisem z trestního rejstříku, a čestné prohlášení, že nepodporuje, nepropaguje nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

V případě, že se zájemce rozhodne pro vstup do Aktivní zálohy, vyplní na KVV žádost o zařazení do Aktivní zálohy a přiloží výpis z trestního rejstříku. Poté bude písemně pozván na lékařské vyšetření ve vojenském zdravotnickém zařízení.

V případě, že je uznán zdravotně způsobilým, opět navštíví KVV, kde mu jsou nabídnuta volná místa u jednotek Aktivní zálohy, pro které splňuje podmínky. Poté, co si jedno z nich vybere, podepíše dohodu o zařazení do Aktivní zálohy. Dohoda se uzavírá na dobu tří let. Tím vstupní procedura končí.

Další informace o podmínkách vstupu do AZ, jakož i finančních náležitostech příslušníka AZ, jsou obsaženy v níže uvedených odpovědích na typické dotazy příslušníka AZ.

 

TYPICKÉ OTÁZKY PŘÍSLUŠNÍKŮ AZ A ODPOVĚDI NA NĚ

 • Kdo se může stát příslušníkem AZ?

Příslušníkem Aktivní zálohy v míru může být: občan České republiky (muž, žena), který dosáhne věku 18 let, a nepřesáhne věk 60 let, písemně požádá krajské vojenské velitelství (KVV) podle místa trvalého pobytu žadatele o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti a o zařazení do jednotky AZ.

 • Jaké další podmínky musí příslušník AZ splňovat?

Další podmínky pro zařazení do Aktivní zálohy jsou:

 1. zdravotní způsobilost žadatele; trestní bezúhonnost žadatele;
 2. čestné prohlášení, že nepodporuje, nepropaguje nebo nesympatizuje s hnutím, které prokazatelně směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob;
 3. potřeba ozbrojených sil, tedy že je k dispozici volné místo v jednotce AZ, pro kterou uchazeč splňuje podmínky;
 4. uzavření dohody mezi žadatelem a KVV.

Dohodu o zařazení do Aktivní zálohy uzavírá s žadatelem příslušné krajské vojenské velitelství na dobu tří let. Dohodu je možné uzavírat opakovaně.

 • Kolik času činnost v AZ zabere?

Za standardních mírových podmínek musí příslušník AZ absolvovat každoročně cvičení v délce trvání do tří týdnů. Výcvik je zpravidla soustředěn do dvou delších cvičení, jednoho na jaře, druhého na podzim.

V případě dočasného zhoršení bezpečnostní situace, při živelných katastrofách a v obdobných situacích může vláda rozhodnout o povolání Aktivní zálohy na výjimečné cvičení, a to maximálně na čtrnáct dnů za rok. Za dobu existence Aktivní zálohy vláda o povolání AZ na výjimečné cvičení dosud nerozhodla.

V případě vyhlášení stavu ohrožení státu či válečného stavu může stát povolat vojáky do časově neomezené mimořádné služby. V takové situaci by mohly být obnoveny odvody a vojenská služba by se stala celospolečenskou záležitostí. Příslušníci Aktivní zálohy by však pravděpodobně byli povoláni jako první, protože vedle profesionálních vojáků by byli jedinou skupinou obyvatelstva s vojenským výcvikem, která si udržuje vojenskou odbornost.

 • Jakými způsoby zaniká příslušnost k AZ?

Příslušnost k AZ zaniká uplynutím doby, na kterou byla dohoda o zařazení do Aktivní zálohy uzavřena, pokud není zájem dohodu obnovit jak ze strany vojáka v AZ, tak příslušného KVV.
Příslušnost k AZ zaniká dnem dodání písemného odstoupení vojáka od dohody o zařazení do AZ příslušnému KVV. V případě, že je voják na vojenském cvičení, může od dohody odstoupit až v den následující po dni, kdy vojenské cvičení skončilo.
Dnem dodání písemného odstoupení od dohody příslušným KVV vojákovi v AZ.

 • Může příslušník AZ odejít před skončením tříletého závazku?

Ano. Jak bylo uvedeno v předchozí odpovědi, voják v Aktivní záloze může od dohody kdykoliv odstoupit s výjimkou doby, kdy je na vojenském cvičení. Stejné právo ale přísluší i druhé straně: příslušnému KVV.

 • Může zaměstnavatel zakázat zaměstnanci vstup do AZ?

Ne, nemůže. Vstup do AZ je dobrovolným rozhodnutím občana, za které ho zaměstnavatel nemůže žádným způsobem diskriminovat. Zaměstnavatel má též povinnost poskytnout zaměstnanci pracovní volno na dobu vojenského cvičení.

V praxi je vhodné, aby mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, příslušníkem AZ, existoval seriózní vztah založený na vzájemné informovanosti o právech a povinnostech obou stran. Podrobné informace k problematice zaměstnávání příslušníků AZ jsou k dispozici v rubrice Pro zaměstnavatele.

 • Představuje zaměstnávání příslušníků AZ pro zaměstnavatele nějaké výhody?

Ministerstvo obrany uznává, že zaměstnávání příslušníků AZ staví zaměstnavatele před určité výzvy. Zaměstnavatelé by si však měli uvědomit také výhody plynoucí ze zaměstnávání příslušníků AZ. U zaměstnance, který je příslušníkem AZ, mají garanci dobrého zdravotního stavu, trestní bezúhonnosti a nepodporování extremistických hnutí. Zároveň získávají člověka, který umí přijímat a vydávat pokyny a který je orientovaný na plnění úkolů, a to i v obtížných podmínkách a nečekaných situacích. Příslušnost k AZ zároveň garantuje určité morální standardy u zaměstnance.

Armáda České republiky je prestižní instituce, které dle průzkumu společnosti Markent z listopadu 2005 důvěřuje 72 procent obyvatel ČR. Dle stejného průzkumu je profese vojáka v pětici nejprestižnějších povolání v ČR (umístila se na pátém místě za lékaři, vysokoškolskými profesory, soudci a profesionálními hasiči).

Příslušník AZ je vojákem, který dokáže kombinovat vojenskou připravenost i civilní kariéru. Mít v týmu zaměstnanců příslušníka AZ je něco, čím se zaměstnavatel může zaslouženě chlubit a co přispívá k jeho dobrému jménu.

 • Na jaké finanční náležitosti má příslušník AZ právo?

Finanční náležitosti příslušníka AZ jsou řešeny zákonem č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení, a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 128/2002 Sb.

Při plnění podmínek dohody o zařazení do AZ má voják nárok na odměnu ve výši 500,- Kč měsíčně. Odměna se vyplácí jedenkrát za rok do konce měsíce ledna následujícího po roce, za který odměna náleží.

Voják v AZ má při povolání na vojenské cvičení nárok na poměrnou část dvojnásobného základního měsíčního služného podle dosažené hodnosti.

Základní částky měsíčního služného podle hodnosti jsou s platností od 1. ledna 2011:

 • vojín 550,- Kč
 • svobodník 600,- Kč
 • desátník 750,- Kč
 • četař 800,- Kč
 • rotný 850,- Kč
 • rotmistr 900,- Kč
 • nadrotmistr 950,- Kč
 • praporčík, poručík 1 200,-Kč
 • nadpraporčík, nadporučík 1 300,- Kč
 • štábní praporčík 1 400,- Kč
 • kapitán 1 450,- Kč
 • major 1 600,- Kč
 • podplukovník 1 750,- Kč.

  Voják v AZ má kromě toho při povolání na vojenské cvičení nárok na náhradu příjmu v následujícím rozsahu.
  Voják v AZ, který je zaměstnancem, má právo na náhradu mzdy v plném rozsahu.

Náhrada příjmu vojáka v AZ, který je samostatně výdělečně činný, činí za každý kalendářní den vojenského cvičení z částky denního vyměřovacího základu:

 • nevyživuje-li žádnou osobu - 60%,
 • vyživuje-li jednu osobu - 75%,
 • vyživuje-li dvě osoby - 90%,
 • vyživuje-li tři a více osob - 95%

 

Přehled událostí

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Přihlášení

Přihlášení pro registrované uživatele