Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Historie a vývoj Aktivní zálohy AČR - Vznik dalších jednotek AZ u bojových útvarů

  

Vznik dalších jednotek AZ u bojových útvarů (2007 – 2008)

Na základě zpětné vazby příslušníků jednotek AZ a vyhodnocení zkušeností s výcvikem 1. takové roty AZ a Roty Z přímo u vojenských útvarů vydal tehdejší NGŠ arm. gen. Štefka 18.06.2006 směrnici k dalšímu rozvoji jednotek AZ. Tím byla dána další možnost rozvoje příslušníků AZ podle jejich vojenské odbornosti z dřívější služby nebo podle jejich zájmu. Vznikla tak myšlenka vzniku dalších jednotek AZ přímo u některých útvarů AČR, která byla poprvé na veřejnosti prezentována gen. Štefkou v červnu 2006 na tzv. „Hvězdicovém pochodu Tří králů“ ve Vyškově. Předpokládalo se, že tyto jednotky nebudou mít hned velikost roty, ale pouze čety, v některých případech jen skupin či družstev. První návrh plánu počítal s vytvořením těchto jednotek ke dni 01.01.2007. Nakonec byl však pro různé organizační průtahy posunut tento termín na 01.07.2007.

Mimo již existujících 14 pěších rot AZ u jednotlivých Krajských vojenských velitelství (KVV), 1. tankové roty AZ v Přáslavicích, Roty Z v Prostějově, tří rámcových praporů AZ u Vojenské policie, pontonové roty, ženijní mostní roty v Bechyni a družstva psovodů v Grabštejně tak měl být zahájen organizačně vznik těchto jednotek: 3 mechanizovaných čet (z toho dvě v rámci 4. brigády rychlého nasazení u 41. mpr v Žatci a 42. mpr v Táboře a jedna četa v rámci 7. mechanizované brigády u 72. mpr v Přáslavicích); 1 výsadková mechanizovaná četa v rámci 43. vmpr v Chrudimi; 1 minometná četa v Hranicích; 1 palebná četa 152 mm ShKH v Jincích; 1 protiletadlová raketová četa ve Strakonicích; 6 záchranných čet (u záchranných praporů v Kutné Hoře, Jindřichově Hradci, Bučovicích, Olomouci, Rakovníku a Hlučíně); 1 četa zemních strojů v Bechyni; 1 četa chemické ochrany v Liberci; 1 spojovací četa v Lipníku; 1 průzkumná četa u 102. pzpr v Prostějově; 1 četa elektronického boje v Opavě; 1 hydrometeorologická skupina v Praze; 1 geografická skupina v Olomouci; 1 skupina analýzy terénu v Táboře; 1 četa předsunuté podpory v Pardubicích; 1 tým řízení přesunů ve Staré Boleslavi; 1 družstvo vojenské historie ve VHÚ Praha a VTM Lešany.

Celkově bylo plánováno, že při plné obsazenosti všech jednotek AZ, tj. výše uvedených + všechny již dříve vzniklé, by Aktivní záloha měla mít cca 3.000 osob. Nicméně celková naplněnost tohoto záměru ke konci roku 2007 byla vzhledem ke dříve zmiňovaným problémům jen asi 37%.

Toliko k záměru budování dalších jednotek AZ. Řada z těchto záměrů však zůstávala pouze na papíře a to jak z důvodu malého zájmu příslušníků AZ o službu u některých útvarů, tak především z důvodu stálého problému nenaplněnosti stavu celého sboru AZ.

Pro různé problémy (zdravotní prohlídky ve vojenských nemocnicích, velmi slabá propagace, vysoké nároky na počáteční přípravu – nutné absolvování několikatýdenního základního kurzu ve Vyškově atd.) při přílivu nových zájemců stav AZ nijak výrazně nevzrůstal. Nevyřešení některých základních otázek kolem problematiky služby v AZ (zejména ve vztahu k zaměstnavatelům příslušníků AZ ve věci jejich uvolňování na cvičení) a přístup některých složek armády měl za následek trvající odliv dobrovolníků z řad AZ do civilního života, kdy ukončovali své závazky s armádou často předčasně i před vypršením původně smluveného závazku.

Problémy s uvolňováním zaměstnanců nejsou jen výsadou soukromé podnikatelské sféry, ale i velkých státních (či s podílem státu) organizací a mnoho příslušníků AZ si čerpá na cvičení raději svou dovolenou nebo ukončuje smlouvu o službě v AZ, aby nepřišli o zaměstnání. Jedná se o zásadní a dlouhodobě nevyřešený problém, který vede ke stagnaci naplněnosti jednotek AZ.

 Z výše uvedených důvodů slabý pramen přílivu nových dobrovolníků nestíhal a nestíhá doplňovat vzniklé mezery po těch, co z řad AZ odešli.

Další odliv příslušníků AZ z pěších rot nastal po vzniku nových jednotek AZ přímo u jednotlivých útvarů. Byla tak sice konečně dána možnost těm příslušníkům AZ, kterým například nestačil, dle jejich vnímání, nedostatečný výcvik strážního charakteru v rámci pěších rot (což většinou záleželo na zdatnosti daných velitelů rot při organizaci výcviku, kdy často obsazení velitelských funkcí v rotách nekompetentní osobou mělo za následek stagnující úroveň výcviku i po několika letech existence roty), měli potřeby aktivnější formy přípravy například i v rámci vojenských odborností, které měli z dřívější služby nebo ve které se měli zájem dále cvičit, avšak mnohdy s následkem snížení naplněnosti krajských pěších rot.

Ke zmíněnému datu 01.07.2007 tak vznikly jako první z uvedených jednotek hlavně jednotky AZ u mechanizovaných praporů – jeden při 4. brigádě rychlého nasazení v rámci 41. mpr v Žatci, druhý při 7. mechanizované brigádě v rámci 72. mpr v Přáslavicích (7. mb již zkušenosti s výcvikem AZ měla, protože již v její sestavě existovala několik let tanková rota AZ u 73. tpr) a průzkumná četa AZ u 102. průzkumného praporu v Prostějově. Bylo to jak velkým zájmem příslušníků AZ o službu u těchto útvarů, tak i vstřícností a přístupu velitelů těchto útvarů, kteří pochopili potenciál v příslušnících AZ, který vznik těchto jednotek pro ně znamenal. Kromě získaní odborných znalostí od některých odborníků, specialistů či vojensky využitelných schopností a znalostí některých příslušníků v těchto jednotkách AZ v rámci organizace útvaru, i především vytvoření vlastní kvalitní a připravené zálohy pro případ potřeby.

Dne 09.01.2008 proběhlo jednání NGŠ genpor. Picka s veliteli operačně taktických velitelství AČR. Jedním z bodů tohoto jednání byla i otázka budoucnosti a perspektivnosti jednotek AZ a jejich případná redukce. Mnoho z jednotek, jejichž organizační výstavba byla zahájena, mělo i po půl roce příliš nízkou personální naplněnost. Po analýze stávajícího stavu, zejména z hlediska personální naplněnosti a zabezpečení efektivnosti výcviku, bylo rozhodnuto o snížení celkového počtu jednotek AZ na výsledný počet 25. Z počtu 48 plánovaných jednotek (z nichž většina neměla ani 10% naplněnost z různých důvodů – nezájem dobrovolníků o službu v dané jednotce, či i nezájem útvaru (např. 43.vmpr) o výstavbu jednotky AZ) jich bylo v průběhu roku 2008 tedy 23 zrušeno, čímž byl i uvolněn částečně materiál a prostředky pro tyto rušené jednotky rezervované.

V rámci výsledných (zbylých) 25 jednotek AZ byl celkový počet systemizovaných míst 2.359. Po této provedené redukci počtu jednotek AZ nadále tedy zůstaly tyto jednotky AZ: průzkumná četa AZ (při 102. pzpr Prostějov), mechanizovaná četa AZ (při 41. mpr Žatec), mechanizovaná četa AZ (při 72. mpr Přáslavice), 1. tanková rota „Čs. legií“ (při 73. tpr Přáslavice), Rota Z (při 601. skss Prostějov), 14 pěších krajských rot (při KVV), záchranná četa AZ (při 154. zpr Rakovník), záchranná četa AZ (při 156. zpr Olomouc),3 jednotky AZ u Velitelství Vojenské policie (Tábor, Stará Boleslav, Olomouc), skupina vojenských kaplanů (při Posádkovém velitelství Praha). Celkem se jednalo o 1.108 příslušníků AZ k lednu 2008.

Od druhé poloviny roku 2007 zahájily tak svou činnost a výcvik i tehdy nově vzniklé jednotky AZ u bojových útvarů. Jednalo se o dvě mechanizované čety (u 41. mpr Žatec a u 72. mpr Přáslavice) a průzkumnou četu (u 102. pzpr Prostějov). Všechny tři zmiňované čety měly od počátku dobrou personální naplněnost, např. v případě mech. čety u 41. mpr Žatec byla od počátku naplněnost 100%. Protože se jedná o jednotky v síle čety, bylo z hlediska obsazování míst zájemci o službu od počátku menší překážkou, že se v případě velitelského sboru jedná především o nižší tabulková místa, přičemž mnoho zájemců tyto možnosti zařazení přesahovalo svým dosavadním funkčním zařazením v jiných jednotkách AZ a hodností. Mnohdy to tak přirozeně znamenalo pro některé nižší funkční zařazení, než na jakém působili předtím.

Již na podzim 2007 se cvičení PATHFINDER v rámci 4. brn účastnila v sestavě 41. mpr i nově vzniklá mech. četa AZ (tehdy velitel ppor. Šustek), která tak plnila úkoly jako ostatní čety praporu, v jejichž sestavě v doplnění absolvovala i bojové střelby. Od té doby prochází standardním výcvikem a přípravou v rámci 41. mpr, dle standardů 4. brn. Zároveň i materiální zabezpečení bylo dorovnáno na standard 4. brn, takže četa AZ je schopna plnit většinu úkolů jako ostatní jednotky praporu. Na jaře 2008 splnila četa i své bojové střelby na úrovni družstev dle standardů 4. brn se simulátorem MILES. V roce 2009 byl její dosavadní standardizovaný pravidelný výcvik rozšířen i o speciální tělesnou přípravu.

Podobně se situace vyvíjela i u mech. čety AZ při 72. mpr v Přáslavicích.

Průzkumná četa AZ (velitel por. Bc. Purm) u 102. pzpr v Prostějově absolvovala rovněž na podzim 2007 stmelovací cvičení, spolu s praktickým seznámením činnosti, typů používané výzbroje a typu výcviku těžké průzkumné roty, do jejíž sestavy byla začleněna. Následně však její výcvik byl směřován spíše směrem výcviku lehké průzkumné roty.

Další jednotky AZ u bojových útvarů – již existující tanková rota AZ (velitel kpt. Ing. Mojžíš) a Rota Z (velitel kpt. Ing. C.), pokračovaly dále již ve standardizovaném výcviku u jejich mateřských útvarů. Za dobu existence obou jednotek došlo již k částečné obměně jejích příslušníků. Rota Z se navíc tehdy částečně potýkala s problémem bezpečnostních prověrek na některých tabulkových funkcích, pro obtížnost aplikace některých požadavků pro splnění prověrek pro AZ. Probíhala dále i příprava jednotek AZ u tří praporů Vojenské policie. Svůj výcvik také zahájily ve druhé polovině roku obě záchranné čety AZ. Existenci skupiny vojenských kaplanů AZ (jejíž vznik nebyl tak zcela koncepční) udržoval trvale i nadále jediný její příslušník.

V roce 2008 také měly dokončit pěší roty AZ původně nastavený tříletý výcvikový plán jejich přípravy. Protože však jednotlivé pěší roty byly na různém stupni připravenosti a naplněnosti, měly i některé problém postupný plán výcviku zvládat a některé ho nakonec ve skutečnosti nesplnily. Byly vynaloženy snahy z pozice koordinátora jednotek AZ, plk. Slováka, o ujednocení výcviku těchto pěších rot, v březnu a červnu 2008 byly organizovány kurzy pro velitele rot a čet k přípravě, organizaci a provádění bojových střeleb, které měly v rámci tříletého výcvikového cyklu být součástí naplnění základních výcvikových plánů. Krajské pěší roty měly úspěšně bojové střelby absolvovat jako nedílnou součást jejich přípravy a měly ukázat stupeň jejich sladěnosti. Bohužel v několika případech zůstalo pouze u záměru. Probíhající fluktuace v pěších rotách (často i na místech velitelů) zároveň někdy stále jednotky pěších rot vracela k opakování některých částí výcviku při sladění výcviku na úrovni jednotlivce, družstva, čety. Zároveň byly na základě zkušeností Sil podpory a výcviku, Společných sil, Ředitelství výcviku a doktrín a samozřejmě Generálního štábu z výcviku jednotek AZ vypracovány plány pro výcvikový cyklus 2009-2011. Tyto plány kromě upraveného obsahu cvičení i měly prodlužovat délky cvičení a měly ambice na zvýšení kvality přípravy velitelského sboru, specialistů i ostatních příslušníků jednotek AZ, především se zaměřením na výcvik pěších rot. Většina těchto záměrů však zůstala opět nenaplněna a jen v teoretické rovině. Situace v mnoha oblastech výcviku několik let stagnuje.

Neřešeny stále zůstávaly zejména problémy příslušníků AZ se zaměstnavateli v uvolňování na cvičení, podpoře jejich přípravy, přístupu některých částí armády k příslušníkům AZ bez pochopení charakteru jejich služby a přínosu AZ, možnost využívání např. zdravotnických zařízení AČR příslušníky AZ za určitých podmínek, materiálnímu zabezpečení jejich výcviku, dalších zdokonalovacích kurzů pro vybrané velitele a specialisty, většího zapojení příslušníků AZ do systému morálních a čestných ocenění v rámci AČR, a další pociťované dlouhodobé problémy.

Jeden z vedlejších pilířů vzniku AZ od počátku bylo i vytvoření kvalitní rezervy pro doplňování stavu VZP v AČR z řad těch dobrovolníků, kteří by projevili zájem o přechod do poměru VZP. Bohužel podmínky, které se pro zájemce z řad AZ o službu vojáka z povolání vytvořily a které v mnohém stále přetrvávají, spíše takové zájemce odrazují, než aby byly přínosné či aby alespoň proces přechodu vojáka z AZ do poměru VZP usnadňovaly.

Současný stav, trvající již od počátku existence AZ, je takový, že v případě zájmu vojáka AZ stát se VZP, musí tento nesmyslně absolvovat (často i již znovu) několikaměsíční základní výcvik. Často se jedná o dobrovolníky, kteří za sebou mají dřívější ZVS, několik let služby v řadách jednotek AZ a absolvované odborné kurzy v posledních letech. Ti po provedeném pohovoru na příslušném KVV a následně i s personalistou daného útvaru, u něhož chtějí sloužit v poměru VZP, jsou odesláni k přezkoumání zdravotní způsobilosti do vojenské nemocnice.

Po úspěšném absolvování tohoto procesu byli a jsou odesílání nelogicky na základní výcvik do VA Vyškov. Zde se daný voják, po dříve vykonané ZVS a např. několikaleté službě v řadách jednotek AZ, dozvídá často naprosto základní věci, které již má dávno osvojené. Zařazování do tohoto základního výcviku není naprosto nijak pro zájemce z řad AZ diferenciováno a ti jej absolvují spolu s úplnými nováčky, kteří přicházejí z civilního života do té doby naprosto vojenskou službou netknuti. Dochází tak k plýtvání finančními prostředky, protože pro daného jedince by stačil základní výcvik mnohem kratší, pouze s doplněním např. těch věcí, které ve výcvikovém programu jednotky AZ kde dosud sloužil nebyly zahrnuty. Dochází však také k plýtvání nadšením a zájmem jedince, protože zmiňovaný stav ho spíše odradí. Je ovlivněna i jeho osobní ekonomická situace, protože po dobu účasti v základním výcviku pobírá pouze základní služné. Po dobu základního výcviku je mu také snížena hodnost – v případě, že již nějaké hodnosti v minulosti dosáhl.

Dochází tím zároveň k situaci, že AČR takovým krokem nerespektuje či dokonce neguje dřívější výcvik, který v jejích strukturách daný zájemce z řad AZ v době předchozí služby absolvoval. Zároveň tím není uznávána předchozí služba v rámci AZ. Přitom je potřeba si uvědomit, že doba odsloužená vojáky v AZ je z 99% odsloužena přímo na polních cvičeních ve VVP. Proto je řada zájemců z řad AZ o službu VZP současným nedopracovaným systémem (který jakoby nebral v úvahu možnost, že zájemce může přijít i z řad AZ) spíše odrazována. AČR tak dopředu ztrácí případného zájemce o přechod do poměru VZP, který má k vojenské službě nadstandardně kladný vztah, který projevil již v minulosti službou v AZ.

(autor je dlouholetým příslušníkem Aktivních záloh AČR)

 

Poznámka autora: Když jsem byl vyzván ke zpracování historie a vývoje Aktivní zálohy, v níž sloužím 11 let, tak jsem vše začal zpracovávat podle toho, jak jsem to zažil, co jsem si zapamatoval, a co jsem se případně dozvěděl od některých dalších kolegů z centra dění. Tento materiál si v žádném případě tedy neosobuje právo být zcela objektivním a úplným zpracováním tématu, i když se k tomu snaží přibližovat. Děkuji za pochopení. Autor.

 

Hlavní použité prameny:

Archiv autora
Archiv kpt. Ing. Mojžíše Milana
Ministerstvo obrany České republiky. <www.army.cz>.

 

Štítky

Přihlášení

Kdo je připojen

Právě přítomno: 23 hostů a žádný člen

Přehled událostí

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Přihlášení

Přihlášení pro registrované uživatele