Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky - 2. Analýza současného stavu

 

2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

2.1  ČASOVÝ HORIZONT

Analýza AZ v současném pojetí je východiskem k jejímu plnohodnotnému využití ve prospěch OS ČR podle závěrů Bílé knihy o obraně.

Koncepce AZ vychází ze stavu dosaženého k 1. 1. 2012.

Koncepce AZ bude implementována v rámci širokého spektra opatření u celého rezortu MO i mimo rezort tak, aby požadovaný stav v jednotlivých oblastech, stanovený touto koncepcí, byl dosažen v horizontu roku 2020, v závislosti na disponibilních finančních prostředcích. Nutnou podmínkou tvorby AZ v novém pojetí je potřebný objem finančních prostředků v jednotlivých letech.

Tvorba a použití AZ musí korespondovat se strategickými záměry stanovenými pro OS ČR.

Změny v organizační struktuře OS ČR a MO, které se předpokládají v roce 2013, mohou mít zásadní vliv na realizaci rozhodujících opatření plánovaných v tvorbě AZ.

Změny v tvorbě a použití AZ jsou navrhovány ukončit do konce roku 2014 tak, aby do konce roku 2016 mohly příslušné vojenské útvary nebo jednotky doplňované vojáky v AZ dosáhnout požadovaných schopností.

Koncepce se zabývá stavem, který by měl být dosažen v letech 2018 až 2020.

2.2. DŮVODY VYTVOŘENÍ A HISTORICKÝ VÝVOJ JEDNOTEK PRO AZ

2.2.1. DŮVODY VYTVOŘENÍ AZ

Hlavním důvodem vytvoření AZ jako součásti zálohy OS ČR bylo dosažení těchto cílů:

 • mít připravenou kvalitní zálohu pro přednostní doplnění vybraných útvarů a zařízení OS ČR za stavu ohrožení státu (dále jen „SOS“) nebo válečného stavu (dále jen „VS“);
 • umožnit vojákům v záloze a občanům mimo zálohu ozbrojených sil vedle povinného plnění branné povinnosti i její dobrovolný výkon, resp. dobrovolné převzetí na základě jejich svobodného rozhodnutí vstoupit do AZ a připravovat se k plnění úkolů OS ČR formou dobrovolných vojenských cvičení.

Aktivní záloha představuje princip dobrovolného zapojení občana do přípravy k obraně státu a je důležitou vazbou mezi civilní veřejností a profesionálními OS ČR. 

2.2.2 HISTORICKÝ VÝVOJ AZ

V roce 2002 byla zákonem č. 128/2002 Sb. vytvořena aktivní záloha dobrovolná (AZD).

Tento zákon s účinností od 1. května 2002 upravil příslušná ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

Na konci roku 2004 bylo do AZD zařazeno 1 312 vojáků v záloze.

S účinností zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), byla AZD dnem 1. ledna 2005 transformována na AZ. Aktivní záloze byly systémově nastaveny principy a zásady v oblastech zařazování vojáků do AZ, náležitostí a odměňování vojáků v AZ, přípravy na plnění úkolů a plnění úkolů OS ČR, a to s důrazem na jejich potřeby a povolávání k výkonu vojenské činné služby.

K 1. lednu 2007 bylo 25 jednotek doplňovaných vojáky v AZ reorganizováno a došlo k vytvoření dalších 23 nových jednotek doplňovaných vojáky v AZ. V rámci celkového limitu 3 000 systemizovaných míst (dále jen „SM“) doplňovaných vojáky v AZ, stanoveného Koncepcí mobilizace OS ČR, bylo v roce 2007 plánováno předurčit pro doplnění vojáky v AZ 2 955 systemizovaných míst u 48 jednotek.

K 1. říjnu 2008 byla, na základě získaných zkušeností a analýzy provedené z pohledu doplnění jednotek vojáky v AZ a jejich výcviku, provedena optimalizace celé struktury dotčených jednotek a na základě této optimalizace bylo 23 jednotek zrušeno bez náhrady z důvodu jejich nízkého doplnění a neefektivního výcviku. Po provedení optimalizace zůstalo až do současné doby 25 jednotek doplňovaných přednostně vojáky v AZ s celkovým počtem 2 382 SM.

Organizační změny v rámci struktury SM, pro jejichž doplnění jsou předurčováni vojáci v AZ, jsou důsledkem vývoje ujasňování konceptu AZ v celém rezortu MO a hledání jejího optimálního místa a úlohy v rámci OS ČR.

2.2.3 ÚKOLY AZ V SOUČASNOSTI  

Základním úkolem AZ je příprava na plnění úkolů OS ČR za SOS nebo za VS na konkrétních SM u útvarů, pro jejichž doplnění jsou vojáci v AZ předurčeni. Aktivní záloha představuje nejlépe vycvičený a připravený zdroj vojáků pro doplnění rozvinovaných a vybraných válečně vytvářených útvarů OS ČR za SOS a VS.

Válečně vytvářené pěší roty u krajských vojenských velitelství (KVV) se v době míru připravují na plnění úkolů v rámci strážního praporu KVV, tj. zejména na střežení objektů důležitých pro obranu státu a zabezpečení obrany a ochrany teritoria. Jednotky doplňované vojáky v AZ Vojenské policie se připravují na plnění úkolů teritoriálních praporů Vojenské policie. Ostatní jednotky doplňované vojáky v AZ se připravují na úkoly, které budou plnit v rámci příslušných vojenských útvarů, k nimž budou povoláni při doplnění mírové nenaplněnosti nebo doplnění na válečné počty.

Příprava vojáků v AZ na plnění úkolů OS ČR probíhá v rámci výkonu vojenských cvičení.

Vojenské cvičení vykonávají vojáci v AZ v délce do 3 týdnů v kalendářním roce. Vojáci v AZ bez předchozí vojenské služby vykonávají v prvním roce při uzavření dohody o zařazení do AZ vojenské cvičení v délce do 8 týdnů, v dalších letech do 3 týdnů v kalendářním roce.

Dalším možným úkolem vojáků v AZ v době míru je plnění některých úkolů při řešení nevojenských krizových situací. Mimo SOS nebo VS mohou být jednotky doplňované vojáky v AZ použity, vyžadují-li to záchranné práce při živelních pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty, ukáží-li se disponibilní síly a prostředky profesionálních OS ČR v konkrétní situaci jako nedostatečné.

Při řešení nevojenských krizových situací mimo SOS nebo VS se na záchranné práce mohou povolat vojáci v AZ k výkonu výjimečného vojenského cvičení v délce do 14 dnů v kalendářním roce, a to pouze na základě nařízení vlády ČR.

2.2.4 VÝVOJOVÉ TENDENCE ZAŘAZOVÁNÍ DO AZ V LETECH 2005–2011

2.2.4.1 Vývoj počtů vojáků zařazovaných do AZ

Do AZ jsou zařazováni občané na základě dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti podle § 5 branného zákona.

Podmínkou zařazení do AZ je potřeba OS ČR (vyjádřená příslušným volným SM), zdravotní způsobilost občana i jeho trestní bezúhonnost a uzavření dohody o zařazení do AZ. 

Počet dohod uzavřených v období 2009 až 2011 (1 150 dohod) se v porovnání s obdobím 2007 až 2009 (1 443 dohod) snížil o cca 20 %. Je však jednoznačně patrný trend zvyšování podílu nově uzavřených dohod vzhledem k počtu dohod uzavřených opakovaně. Tato skutečnost svědčí o zvyšování zájmu nových uchazečů o zařazení do AZ a zároveň o snižování zájmu vojáků v AZ uzavřít dohodu opakovaně. Přehled o počtu uzavřených dohod o zařazení do AZ za posledních 5 let je uveden v příloze 1 této koncepce.

2.2.4.2 Vývoj zdravotní způsobilosti uchazečů o zařazení do AZ

Způsob posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů o zařazení do AZ je stanoven prováděcí vyhláškou MO č. 103/2005 Sb., o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě. Tato vyhláška stanovuje pro uchazeče o zařazení do AZ zdravotní klasifikaci „Schopen (značka A)“. Tato klasifikace odpovídá zdravotnímu stavu, který dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu bez omezení.

Na základě srovnání výsledků zdravotních prohlídek uchazečů o povolání do služebního poměru vojáka z povolání a o přijetí na vojenskou školu s výsledky zdravotních prohlídek uchazečů o zařazení do aktivní zálohy v letech 2005 a 2006 bylo zjištěno, že bylo v roce 2005 – 32,25 % a v roce 2006 – 34,46 % neschopných uchazečů o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, u uchazečů o zařazení do AZ bylo neschopných uchazečů o 2,5 % více.

V dalších letech se postupně výrazně zhoršovala celková kvalita u obou skupin uchazečů. V roce 2009 bylo neschopno 41,22 % uchazečů ke službě vojáka z povolání (dále jen „VzP“) a 44,76 % u uchazečů o zařazení do AZ. V roce 2010 bylo neschopno 32,14 % uchazečů o povolání do služebního poměru VzP a 50,00 % uchazečů o zařazení do AZ. Výrazný nepoměr ve výsledcích v roce 2010 byl dán značným snížením počtu vyšetřovaných uchazečů o povolání do služebního poměru VzP oproti roku 2009 (z 3 045 v r. 2009 na 1 419 v r. 2010), z čehož pramenil kvalitnější prvotní výběr, zatímco u AZ byla situace opačná (z 210 v r. 2009 na 328 v r. 2010). K postupně se zhoršujícím výsledkům zdravotních prohlídek obou skupin uchazečů přispívá i jejich snižující se kvalita. Tato skutečnost má významný vliv na výsledky psychologického vyšetření.

Výsledky lékařských prohlídek uchazečů o zařazení do AZ v letech 2005–2011 a přehled nemocí (vad), které vedly ke stanovení neschopnosti uchazečů o zařazení do AZ za období 2008–2011, jsou uvedeny v příloze 2 této koncepce.

2.2.5 VÝVOJOVÉ TENDENCE PŘÍPRAVY AZ V LETECH 2005-2011

Za základní parametry hodnocení vývoje AZ jsou pro účely Koncepce AZ považovány:

                                          - doplnění jednotek vojáky;                                     - plnění výcvikových cílů.

2.2.5.1 Doplnění jednotek vojáky v AZ

Vývoj doplnění jednotek vojáky v AZ byl v hodnoceném období nerovnoměrný. 

Z rozboru vyplývá, že počet vojáků v AZ se od 1. ledna 2005 z  1 312 osob celkově snížil k 31. prosinci 2011 na 1 151 osob.

K největšímu poklesu počtu vojáků v AZ došlo v období od počátku roku 2005 do března roku 2006. V tomto období se počty vojáků v AZ snížily o cca 240 osob. Tento pokles byl způsobem skutečnostmi, které vyplynuly z přijetí zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), a to tím, že nový právní rámec AZ mnohem více odráží potřeby OS ČR, sjednocuje a stanovuje jasné povinnosti vojáků v AZ a omezuje prostor pro „živelnost“ u jednotlivých jednotek doplňovaných vojáky v AZ. Současně v důsledku zrušení povinné vojenské základní služby v době míru byla zcela jednoznačně zdůrazněna skutečnost, že vojáci v AZ vykonávají vojenskou činnou službu pouze na principu dobrovolnosti, což si uvědomila řada zaměstnavatelů těchto vojáků. Tato skutečnost přinášela a dodnes přináší vojákům v AZ těžkosti spojené i s hrozbou ztráty zaměstnání, které jim způsobují zaměstnavatelé v souvislosti s akceptací jejich nepřítomnosti v zaměstnání po dobu výkonu vojenského cvičení. 

Ke druhému výraznému poklesu počtu vojáků v AZ došlo k 1. lednu 2009, kdy se tyto počty snížily o více než 90 vojáků v AZ. Pokles byl způsoben důslednou realizací opatření v oblasti personálního zkvalitnění AZ spadajících do oblasti trestní bezúhonnosti vojáků v AZ. Od 1. ledna 2009 je důsledně při zařazování do AZ požadováno předložení výpisu z rejstříku trestů, a to při uzavření první i opakované dohody. 

V ostatních obdobích let 2005 až 2011 má počet vojáků v AZ zpravidla mírně vzrůstající tendenci.

Celkový přehled doplnění jednotek vojáky v AZ v letech 2005–2011 je uveden v příloze 3 této koncepce.

2.2.5.2 Plnění výcvikových cílů

Systém přípravy vojáků v AZ vychází z obecného schématu výcvikového cyklu a ze zásad stanovených pro příslušný výcvikový rok náčelníkem Generálního štábu AČR (GŠ AČR). Obecné schéma přípravy předpokládá v prvním roce výcvik jednotlivce a ve druhém a třetím roce výcvik na úrovni družstva (osádky) a čety (roty).

Délka výcvikového cyklu byla stanovena na období 3 let. Tato délka zohledňovala jednak dobu trvání dohody o zařazení do AZ a jednak systém výcviku profesionálních součástí OS ČR. 

První výcvikový cyklus proběhl v letech 2006–2008. Důraz byl položen na 1. část zdokonalovací přípravy velitelů a specialistů podle zpracovaných programů a na společný výcvik v jednotce. Výcvik jednotek ve druhém roce výcvikového cyklu byl zakončen bojovou střelbou družstva, ve třetím roce výcvikového cyklu bojovou střelbou čety. Stanovené výcvikové cíle jednotky doplněné vojáky v AZ splnily.

Druhý výcvikový cyklus proběhl v letech 2009–2011 a byl přizpůsoben skutečnosti, že v doplňovaných jednotkách nedošlo k očekávané obměně předurčených vojáků v AZ.

Ve druhém výcvikovém cyklu byl důraz položen na 2. část zdokonalovací přípravy velitelů. Ta byla zaměřena na metodiku organizace výcviku družstva (osádky), čety, roty k vedení obranného boje. Jednotky doplněné vojáky v AZ plnily výcvikové cíle ve druhém roce na úrovni družstva a ve třetím roce na úrovni čety. Výcvik byl ukončen bojovou střelbou na obranné téma. Důraz byl položen na zvládnutí taktické části bojové střelby. Stanovené výcvikové cíle jednotky doplněné vojáky v AZ splnily.

Druhý výcvikový cyklus byl ovlivněn snahou o zatraktivnění výcviku, pozitivními důsledky součinnostních dohovorů uzavřených mezi řediteli KVV a veliteli vybraných brigád na základě rozhodnutí velitelů operačních velitelství (dále jen „partnerské smlouvy“) a změnou přístupu VzP k vojákům v AZ. V jeho průběhu bylo dosaženo vyšší kvalitativní úrovně výcviku. U pěších jednotek doplňovaných vojáky v AZ byla zavedena metoda komplexního polního výcviku ve vyčleněných VVP.

Výcvik v jednotce nebyl, z důvodu nenaplněnosti personálem, zahájen u záchranných čet doplňovaných vojáky v AZ.

Výcvikové cíle a další parametry přípravy stanovovalo příslušné operační velitelství s ohledem na možnosti financování. Tímto způsobem musela být příprava, zejména její rozsah, modifikována na podmínky, které limit finančních prostředků dovoluje.

2.2.6 PRŮBĚH ZAŘAZENÍ VOJÁKŮ DO AZ A JEJICH NÁLEŽITOSTI V LETECH 2005-2011

Průběh vojenské činné služby vojáků v AZ upravuje zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů. 

Předurčování vojáků pro SM v rámci jednotek doplňovaných vojáky v AZ je realizováno v závislosti na dosaženém vzdělání, civilní profesi, případné vojenské praxi (odbornost odpovídající zařazení na SM v rámci výkonu základní nebo náhradní služby anebo služebního poměru VzP) a v souladu s tabulkou počtů dané jednotky. Předurčení pro konkrétní SM je součástí dohody o zařazení do AZ. 

Po dobu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení má voják v AZ povolaný k výkonu činné služby nárok na výstrojní náležitosti, bezplatné stravování, ubytování a přepravu vojenskou technikou, služné, náhradu mzdy, platu nebo příjmu  a po dobu trvání dohody na odměnu.

Služné se vojákovi v AZ povolanému na vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení vyplácí podle dosažené hodnosti. 

Náhrada mzdy nebo platu při vojenském cvičení nebo výjimečném vojenském cvičení je upravena pro zaměstnance zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a náhrada příjmu pro osoby samostatně výdělečně činné je upravena zákonem č. 220/1999 Sb. Podle zákoníku práce náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu při vojenském cvičení nebo výjimečném vojenském cvičení ve výši průměrného výdělku. Podle zákona č. 220/1999 Sb. náleží náhrada příjmu osobě samostatně výdělečně činné za každý kalendářní den vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení ve výši od 60 % do 95 % (v závislosti na počtu vyživovaných osob) z částky denního vyměřovacího základu.

Vojákovi v AZ rovněž po dobu trvání dohody náleží odměna ve výši 500 Kč měsíčně. Odměnu vojákovi vyplácí příslušné KVV do konce měsíce ledna roku následujícího po roce, za který odměna vojákovi náleží.

2.2.7 SKLADBA AZ

2.2.7.1 Věkové složení AZ 

Přehledy a analýzy věkového složení vojáků v AZ se na úrovni MO zpracovávají od roku 2006. Z porovnání věkového složení vojáků v AZ v letech 2006 až 2011 je zřejmý trend postupného zvyšování průměrného věku vojáků v AZ. Zatímco průměrný věk těchto vojáků byl v roce 2006 – 35,6 roku, pak v roce 2007 byl 36,3, v roce 2008 - 36,7, v roce 2009 – 36,8, v roce 2010 – 37 let a v roce 2011 byl průměrný věk již 37,2 roků.

Zatímco nejpočetněji zastoupenou věkovou skupinou v roce 2006 byli vojáci v AZ ve věkovém rozmezí od 26 do 30 let (26 %) a druhou nejpočetněji zastoupenou věkovou skupinou vojáci v AZ ve věkovém rozmezí od 31 do 35 let (23 %), pak v roce 2011 již nejpočetněji zastoupenou věkovou skupinou byla kategorie vojáků v AZ ve věkovém rozmezí od 31 do 35 let (26 %) a až na druhém místě byla skupina vojáků v AZ ve věkovém rozmezí od 26 do 30 let (24 %).

2.2.7.2 Profesní struktura AZ

Ze srovnání vývoje profesní struktury vojáků v AZ za posledních 5 let vyplývá:

 • mírně stoupající zájem o vstup do AZ za strany občanů „bez pracovního poměru“, způsobený zejména stoupajícím zájmem studentů;
 • mírně klesající tendence zájmu o vstup do AZ z řad „zaměstnanců“ (pravděpodobně ovlivněno negativním postojem některých zaměstnavatelů vojáků v AZ), zatímco v roce 2007 tvořila tato profesní skupina 75 % ze všech vojáků v AZ, v roce 2011 to bylo již jen 70 %);
 • u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se zájem o vstup do AZ prakticky nemění.

Přehled o profesní struktuře vojáků v AZ za rok 2011 je uveden v příloze 4 této koncepce.

2.2.7.3 Vzdělání a jiné demografické údaje o AZ

V AZ bylo v roce 2011 zařazeno cca 37 % osob s ukončeným úplným středním všeobecným vzděláním, cca 25 % osob se středním nebo středním odborným vzděláním bez maturity, cca 14 % osob se středním odborným vzděláním s výučním listem, cca 11 % osob s vysokoškolským vzděláním, cca 10 % osob se základním vzděláním, cca 2 % osob s vyšším odborným vzděláním. Osoby s nižším středním nebo nižším středním odborným vzděláním tvoří méně než 1 % všech vojáků v AZ.

V AZ bylo zařazeno v roce 2007 – 7 žen, v roce 2008 – 10 žen, v roce 2009 – 11 žen, v roce 2010 – 14 žen a v roce 2011 – 23 žen.  

2.2.7.4. Ostatní údaje o AZ

Ostatní demografické údaje jako např. národnost, rodinný stav či počet dětí se u vojáků v AZ zatím nesledují. Pouze osoby samostatně výdělečně činné jsou povinny v případě požadování náhrady příjmu prokázat počet vyživovaných osob. 

2.2.8 LOGISTICKÁ PODPORA AZ V LETECH 2005–2011

2.2.8.1 Logistické zabezpečení

Výcvik jednotek doplňovaných vojáky v AZ a jejich nasazení v době míru byl materiálně a technicky zabezpečen vojenským materiálem v souladu s platnými normami.

Oblast logistické podpory byla systémově nastavena v roce 2006 vydáním příslušných směrnic náčelníka GŠ AČR k organizaci logistické podpory AZ. Vydáním těchto směrnic byl ujednocen postup vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů při organizaci logistické podpory AZ. Směrnice přispěly ke zkvalitnění zabezpečení výcviku jednotek doplňovaných AZ.

V roce 2010 byly tyto směrnice aktualizovány a v souladu s vnitřními předpisy vydány formou služební pomůcky.

2.2.8.2 Zdravotnické zabezpečení 

Zdravotnické zabezpečení vojáků v AZ povolaných k výkonu činné služby v uvedeném období bylo zajištěno standardním způsobem sítí Spádových vojenských zdravotnických zařízení a jejich odloučených pracovišť.

V souladu s vnitřními předpisy rezortu MO vojáci v AZ před nástupem na vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení delším než 4 dny a po jeho vykonání absolvují lékařskou prohlídku. Žádné závažné nebo příliš časté onemocnění či úrazy v průběhu vojenského cvičení nebyly zaznamenány. Lékařské prohlídky při nástupu na vojenské cvičení se provádějí v den nástupu a lékařské prohlídky před propuštěním z vojenského cvičení v průběhu posledních tří dnů vojenského cvičení.

2.2.9 VÝDAJE NA PŘÍPRAVU AZ V LETECH 2009–2011

2.2.9.1 Běžné výdaje na osobu a rok

Tabulka 1

Druh výdaje

Rok 2009

(v Kč)

Rok 2010

(v Kč)

Rok 2011

(v Kč)

Povinné výdaje 

32 400

32 400

32 400

Výdaje na přípravu a výcvik 

8 200

8 600

8 800

Celkové výdaje 

40 600

41 000

41 200

 

2.2.9.2 Další výdaje spojené s výcvikem pěší jednotky doplňované z AZ u KVV za rok

Tabulka 2

Druh výdaje

Náklady

(v Kč)

Obměna výstroje

40 000–50 000

Zabezpečení municí a imitačními prostředky

150 000–220 000

Údržba a ošetření materiálu

5 000–20 000

Výdaje spojené s výcvikem u jednotek mimo pěší roty doplňované vojáky v AZ nebyly sledovány.

2.2.10 DOSTUPNOST AZ SE STAVEM K 1. 1. 2012

2.2.10.1 Struktura AZ

Jednotky doplňované vojáky v AZ jsou součástí vybraných vojenských útvarů, vojenských zařízení a vojenských záchranných útvarů rezortu MO. Přehled jednotek doplňovaných z AZ je uveden v příloze 5 této koncepce.

Organizační struktura je, vyjma jednotek Vojenské policie a skupiny vojenských kaplanů tvořené vojáky v AZ, shodná s organizační strukturou obdobných jednotek příslušného útvaru.

2.2.10.2 Jednotky doplňované vojáky v AZ v organizační struktuře rezortu MO 

 Rozložení předurčených vojáků v AZ v organizační struktuře rezortu MO odpovídá struktuře podřízenosti – v podřízenosti GŠ AČR je 21 jednotek doplňovaných vojáky v AZ, v podřízenosti Hlavního velitelství Vojenské policie jsou 3 jednotky, v gesci 601. skupiny speciálních sil je 1 jednotka.

Celkem v rámci AZ k 1. 1. 2012 je předurčeno 2 382 vojáků v AZ pro SM u 25 jednotek doplňovaných z AZ.

2.2.10.3 Zdroje k tvorbě AZ 

Zdrojem pro výběr a zařazení do AZ jsou, zejména z důvodu připravenosti, bývalí VzP po končení služebního poměru. Dalším zdrojem jsou ostatní vojáci v záloze a občané, kteří dobrovolně převezmou výkon branné povinnosti. 

Z hlediska skutečně dosažených vojenských hodností jsou nejpočetněji zastoupenými v rámci AZ tyto hodnosti: vojín (175x), svobodník (96x), desátník (68x), četař (105x), rotný (350x), rotmistr (143x) a poručík (48x). 

Z přehledu SM, pro něž jsou předurčeni vojáci AZ po plánovaných hodnostech (viz příloha 6 této koncepce) vyplývá, že nejpočetněji plánovanými hodnostmi jsou svobodník (1156x), desátník (383x), četař (279x), rotný (220x), rotmistr (145x) a poručík (113x). Z porovnání uvedených skutečností vyplývá, že dosažená hodnostní skladba vojáků v AZ v současné době neodpovídá potřebám doplňování OS ČR.

2.2.10.4 Vojenský materiál 

Pro výcvik pěších jednotek doplňovaných vojáky v AZ je vyčleněn a udržován vojenský materiál ve 3 vojenských újezdech, u VeV-VA a u zabezpečujících útvarů.

Pro výjimečná vojenská cvičení a záchranné práce je vojenský materiál vyčleněn a krátkodobě uložen u 5 středisek Základny opravovaného materiálu (dále jen „ZOM“) pro 5 pěších rot doplňovaných vojáky v AZ. Vyčleněný vojenský materiál těchto pěti pěších rot dosud nebyl ke stanovenému účelu výjimečného vojenského cvičení ani pro provádění záchranných prací využit.

Současná vybavenost vojáků v AZ materiálem osobního použití odpovídá povaze a rozsahu plněných úkolů. Vojáci v AZ jsou vybaveni formou zápůjčky součástkami na základě NVMO č. 40 ze dne 30. listopadu 2009 Výstrojní předpis ve znění pozdějších doplňků a v rozsahu výstrojní normy 1-10.

2.2.10.5 Příprava a výcvik AZ

Příprava vojáků v AZ je organizována u VeV-VA (základní výcvik, zdokonalovací příprava velitelů a specialistů) formou kurzů, na posádkových UVZ (výcvik v jednotce) v rámci doplňovaného útvaru nebo společně se zabezpečujícím útvarem anebo ve vyčleněných VVP – výcvik pěších jednotek formou stmelovacích cvičení za řízení KVV a s metodickou pomocí instruktorů. U jednotek Vojenské policie (VP) je výcvik veden formou soustředěné přípravy.

Výcvik jednotek doplňovaných vojáky v AZ probíhá ve tříletém výcvikovém cyklu. Důraz je položen na zdokonalovací přípravu velitelů a specialistů v kurzech VeV-VA a na praktický výcvik organických jednotek v poli zpravidla do stupně četa.

Tříletý výcvikový cyklus umožňuje rozvíjet schopnosti jednotlivců a vhodným způsobem připravovat vojáky AZ předurčené pro systemizované místo po ukončení základního výcviku.

Pěší jednotky doplňované vojáky v AZ plní výcvikové cíle v souladu se zásadami organizace přípravy vojáků v AZ na výcvikový rok. K tomu využívají přidělené VVP a prostředky partnerských vojenských útvarů.

Jednotky doplňované vojáky v AZ společných sil (SpS) realizují komplexní polní výcvik v rámci mateřského doplňovaného útvaru a podle jeho standardů.

Jednotky doplňované vojáky v AZ VP jsou zpravidla připravovány formou soustředěného výcviku ke specializovaným činnostem.

Rota „Z“ doplňovaná vojáky v AZ realizuje výcvik v souladu s programy a metodikou speciálních sil.

2.2.10.6 Problémy v oblasti zabezpečení výcviku AZ

Nedostatky v oblasti organizace výcviku pěších rot doplňovaných vojáky v AZ vyvstávají především při jeho přípravě, kdy velitelský sbor tvořený vojáky povolanými z AZ nedisponuje potřebnými znalostmi a schopnostmi k zabezpečení výcviku. 

Dalším problémem jsou u KVV vysoké náklady na dopravu vojáků povolaných z AZ na výcvik ve vojenských újezdech, v případě, že nejsou k dispozici vojenská vozidla od partnerského útvaru nebo od nadřízeného stupně (v případě dopravy civilním dopravcem jsou náklady u jednoho KVV cca 70–80 000 Kč v rámci jednoho vojenského cvičení).

2.2.10.7 Nasazení vojáků z AZ v operacích

2.2.10.7.1 Použití AZ na území ČR

Nasazení AZ do operací na území ČR je uvažováno k plnění úkolů zabezpečení střežení a ochrany objektů důležitých pro obranu státu (ODOS) a v případě nevojenského ohrožení, kdy mohou jednotky doplňované vojáky z AZ plnit asistenční roli v rámci podpory integrovaného záchranného systému (IZS) a Policie ČR (PČR).

Aktivní zálohy nebylo od jejího vzniku k plnění úkolů stanovených OS ČR na území ČR použito v rámci doplněných útvarů, a to ani při odstraňování následků živelních pohrom nebo jiných závažných událostech ohrožujících lidské životy, majetek nebo materiální hodnoty. Jednotliví vojáci v AZ zasahovali při povodních na území Moravy v roce 2002 a dále se, výhradně na bázi dobrovolnosti, podíleli na odstraňování následků polomů ve Vysokých Tatrách v roce 2004.

2.1.10.7.2 Použití AZ mimo území ČR

V souladu s platnými právními předpisy nelze nasadit jednotky doplněné vojáky v AZ ani jednotlivé vojáky v AZ do operací mimo území ČR.

2.2.11 VOJENSKÉ PŘEDPISY, DOKTRÍNY A SLUŽEBNÍ POMŮCKY O AZ

Problematika přímo související s institutem AZ je upravena ve 2 základních vojenských řádech, dalších normativních výnosech MO a vojenských předpisech, které spadají do působnosti jak civilní části MO, tak i GŠ AČR. Některé vnitřní předpisy jsou výhradně zaměřeny na problematiku AZ, jiné se dotýkají tohoto institutu průřezově. Celá problematika související s AZ je z pohledu vnitřních předpisů, v současném pojetí AZ, upravena dostatečně. Tyto vnitřní předpisy jsou průběžně podle potřeby novelizovány.

Současně platné právní předpisy, doktríny, vnitřní předpisy a koncepce neumožňují bez legislativních změn využívat potenciál, kterým AZ disponuje. Rezort MO nemá vytvořeny nástroje, které by umožňovaly lépe jednak zužitkovat aktivitu a dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti občany ČR, kteří žádají o zařazení do AZ, a také využít po určitou dobu po odchodu VzP ze služebního poměru (po ukončení kontraktu) jejich znalostí a dovedností získaných výcvikem pro případné doplňování OS ČR na válečné počty.

2.2.12 SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY, RIZIKA A PŘÍLEŽITOSTI

2.2.12.1 Silné stránky

 • Aktivní záloha je dostupná, použitelná a dosažitelná k plnění úkolů OS ČR za SOS nebo VS.
 • Zavedený a funkční systém přípravy a výcviku AZ.
 • Je naplňována role propojení OS ČR s civilní veřejností.
 • Aktivní záloha umožňuje občanovi ČR zapojit se dobrovolně do přípravy na obranu ČR.

2.2.12.2 Slabé stránky

 • Vymahatelnost závazků plynoucích z uzavřené dohody o zařazení do AZ je neadekvátní vynaloženým prostředkům na získání a přípravu vojáka v AZ (od dohody lze odstoupit bez udání důvodů).
 • Aktivní zálohu lze omezeně použít k plnění některých úkolů v rámci nevojenského ohrožení v době míru, k plnění těchto úkolů je částečně vycvičena a dosažitelná (pouze záchranné práce na základě nařízení vlády ČR v rozsahu do 14 dnů/rok v rámci výjimečného vojenského cvičení).
 • Jednotky doplňované vojáky z AZ ani jednotlivci nejsou dostatečně vycvičeni k nasazení do některých typů operací na území ČR.
 • Vojáky v AZ není v současné době možné nasadit do operací v zahraničí.
 • Aktivní záloha nemá v současné době dostatečnou podporu v řadách zaměstnavatelů.
 • Nedostatečné pochopení a podpora poslání a významu AZ v rámci rezortu MO a akceptování nových výzev v oblasti dalšího rozvoje a využití tohoto institutu na jedné straně a účelové přeceňování tohoto institutu z různých důvodů na straně druhé.

2.2.12.3 Rizika

 • Nedostatek finančních prostředků na zabezpečení konceptu AZ.
 • Nedostatečná vůle rezortu MO, ostatních ÚSÚ a celé společnosti k přijetí systémových změn, které zajistí jak ekonomickou výhodnost působení v AZ, tak i morální oceňování.
 • Nepřijetí takových právních předpisů, které zaměstnavatelé nebudou moci a nebudou chtít obcházet.
 • Nedostatečná propagace a motivace vojáků a podpora zaměstnavatelů při tvorbě AZ.
 • Nedostatečná právní úprava pro použití AZ k řešení širokého spektra nevojenských bezpečnostních rizik na území ČR.
 • Nedostatečná připravenost jednotek doplněných vojáky v AZ pro nasazení do operací v zahraničí.
 • Nepřijetí změn právních předpisů k implementaci konceptu AZ.

2.2.12.4 Příležitosti

 • Jednotlivce nebo jednotky doplněné z AZ lze využít k nasazení pro plnění vojenských úkolů OS ČR na území ČR (střežení ODOS, posílení IZS a PČR, náhrada za neobsazená místa specialistů profesionálů a jiné).
 • Jednotky doplněné vojáky z AZ lze využít k nasazení na území ČR při živelních pohromách a epidemiích.
 • Využití možností doplnění jednotek vojáky v AZ k pokrytí schopností nebo kapacit potřebných k plnění politicko-vojenských ambicí ČR, jež v běžných mírových podmínkách nebudou udržovány.
 • Účelné využití vlastností a schopností, jimiž vojáci v AZ disponují a jež nejsou dosud dostatečně doceněny (vztah k zabezpečení obrany a zodpovědnosti za obranu teritoria, kde žijí a pracují; civilní odbornost; snaha naučit se co nejvíce nového; iniciativa; sebezapření; hrdost na příslušnost k útvaru nebo k jednotce; nadhled; ochota podrobit se vojenským drilům a nepopulárnímu výcviku).
 • Využití vojáků v AZ k podpoře a propagaci OS ČR jako celku i k přípravě občanů k obraně.
 • Využití schopností vojáků odcházejících ze služebního poměru ve prospěch OS ČR po stanovenou dobu po ukončení kontraktu.
 • Posílení pocitu občanské odpovědnosti za obranu ČR po provedené profesionalizaci OS ČR.

2.2.13 VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI STÁVAJÍCÍCH ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ

Rozvojové programy, zaměřené na problematiku AZ, nebyly po dobu její existence rezortem MO realizovány. V oblasti výzkumu a vývoje byl sekcí plánování sil MO v roce 2009 předložen návrh na řešení výzkumného projektu Možnosti rozvoje aktivní zálohy OS ČR s rokem ukončení 2011, který nebyl přijat. Projekt měl za cíl:

 • najít způsob jak ovlivnit veřejné mínění a společenskou prestiž institutu AZ ve prospěch zvýšení zájmu o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti;
 • hledat prostředky jak získat podporu zaměstnavatelů pro působení v AZ u svých zaměstnanců;
 • najít vhodné nástroje jak optimalizovat ekonomickou výhodnost při uvolňování vojáků v AZ k plnění výcvikových úkolů pro zaměstnavatele;
 • popsat vhodný systém pobídek k úhradě ztrát, které vzniknou zaměstnavatelům v souvislosti s přípravou vojáků v AZ.

Procesy tvorby a plánování použití AZ byly ovlivňovány (usměrňovány) vydáváním vnitřních předpisů bez střednědobého nebo dlouhodobého výhledu. V některých případech byly vydávány vnitřní předpisy s krátkodobou platností. Účinnost těchto norem je relativní, protože reagovaly na okamžitou situaci a postrádaly prvek koncepčnosti.

 

Přehled událostí

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Přihlášení

Přihlášení pro registrované uživatele