Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky - 3. Koncepce AZ OS ČR

 

3. KONCEPCE AKTIVNÍ ZÁLOHY OS ČR

Zdrojem doplňování OS ČR osobami je záloha ozbrojených sil ČR (dále jen „záloha“), zahrnující AZ. Dostatečná velikost AZ je zajištěna především využitím bývalých VzP, a to vhodně nastavenými parametry dělených kontraktů uzavíraných s vojáky přijímanými do služebního poměru VzP.

Aktivní záloha je nejlépe připravenou zálohou OS ČR a je prostředkem k udržení některých schopností v období nepříznivého vývoje financování rezortu MO.

Vojáci v AZ jsou součástí zálohy OS ČR. Doplňují vybrané vojenské útvary, vojenská zařízení a vojenské záchranné útvary (dále jen „vojenské útvary“) OS ČR. Vojáci v AZ jsou v době míru povoláváni na pravidelná, popř. povinná vojenská cvičení, za účelem provádění základního, zdokonalovacího nebo stmelovacího výcviku, výjimečná vojenská cvičení pro plnění úkolů při nevojenském ohrožení nebo do služby v operačním nasazení při operačním nasazení vojenských útvarů, pro něž jsou předurčeni, a to na území ČR i v zahraničí.

Vojáky v AZ mohou být doplňována SM u vybraných vojenských útvarů a štábů nebo doplňovány organické jednotky ve struktuře těchto útvarů (dále jen „kmenové útvary“) nebo samostatné jednotky vytvářených útvarů v jejich podřízenosti.

Vojáci v záloze jsou zařazováni do AZ na základě předurčení na SM a rozhodnutí o zařazení do AZ. Na SM, pro něž jsou vojáci v AZ předurčeni, jsou služebně zařazeni po dobu výkonu vojenské činné služby.

Do AZ nelze zařadit příslušníky bezpečnostních sborů ČR, kteří jsou ve služebním poměru podle zákona č. 361/2003 Sb. Průběh služby vojáků v záloze včetně vojáků v AZ  a jejich právní poměry budou řešeny zvláštním právním předpisem tak, aby byl stanoven zvláštní statut vojáků v AZ v rámci OS ČR. Proces přijetí občanů (vojáků v záloze) do AZ bude přiměřený přijetí občana do služebního poměru vojáka z povolání včetně splnění podmínky bezpečnostní způsobilosti k zamezení pronikání extremismu do OS ČR.

Vojáci v AZ jsou také prostředkem pro posílení civilně-vojenských vztahů, k posílení odpovědnosti veřejnosti za obranu a k utváření pozitivního obrazu OS ČR ve společnosti.

Při tvorbě projektu AZ je položen důraz na tyto základní principy:

 • občan přebírá závazky dobrovolně, plní je povinně;
 • u VzP dojde k rozložení závazku na část služebního poměru a část spočívající v závazku akceptovat předurčení pro konkrétní SM u útvaru a vstoupit tak do AZ, a to podle potřeb OS ČR;
 • zvýší se závaznost zařazení do AZ tím, že zákonem budou taxativně stanoveny důvody, za kterých bude možné závazek předčasně zrušit.

3.1 STANOVENÍ CÍLE ROZVOJE A URČENÍ PRIORIT

3.1.1 VČASNÁ DOSTUPNOST AZ 

3.1.1.1 Začlenění AZ do struktury OS ČR a limit počtů 

Základem pro začlenění vojáků v AZ do struktury OS ČR je potřeba schopností, které je nezbytné v rámci OS ČR udržovat a dále rozvíjet.

Východiskem je mírově existující organizační struktura a plánovaná válečná organizační struktura OS ČR. Aktivní záloha slouží k doplnění mírové nenaplněnosti – mírově existujících nenaplněných SM u vojenských útvarů a k doplnění přednostně rozvinovaných nebo vytvářených útvarů vojáky v AZ.

Aktivní záloha je tvořena na bázi dobrovolného převzetí výkonu branné povinnosti občanem při vstupu do AZ a převzetím závazku akceptovat po zákonem stanovenou dobu po ukončení služby VzP předurčení pro doplnění OS ČR. Tzv. dělený závazek při povolání do služebního poměru (část dobrovolná) a povinné plnění povinností vyplývajících ze zařazení v AZ (část povinná).

Bývalí VzP tvoří zvláštní kategorii povinné zálohy po dobu 5 let po ukončení jejich služebního poměru.

Počty AZ závisí na konkrétní potřebě doplnění mírové nenaplněnosti a přednostně rozvinovaných a vytvářených útvarů, nepřekročí ale 5 000 vojáků v AZ.

Z hlediska předurčení vojáků v AZ je důraz položen na SM pro:

 1. vojáky ve vojskové (bojové) mírové organizační struktuře OS ČR. Jedná se zejména o bývalé VzP po ukončení služebního poměru a připravené vojáky v AZ, kteří jsou součástí určených vojenských útvarů. Mohou tvořit jejich organické jednotky. Může se jednat i o SM ve štábech.
 2. vojáky – specialisty, předurčené na jednotlivá SM mírové organizační struktury OS ČR. Jedná se o jednotlivce nebo malé jednotky doplňované vojáky v AZ, kteří mají civilní odbornost přímo využitelnou pro plnění úkolů OS ČR v případě potřeby. Jejich nasazení v zahraničních operacích je pravděpodobné pouze v individuálních případech v rámci úkolových uskupení. Jejich příprava probíhá v odpovědnosti zařízení, která příslušnou odbornost zajišťují v době míru pro OS ČR.
 3. vojáky předurčené na SM v tabulkách počtů jednotek doplňovaných vojáky v AZ u vytvářených útvarů. Jejich příprava probíhá u určených vojenských útvarů zpravidla podle teritoriálního principu. Jednotky doplňované vojáky v AZ u vytvářených útvarů mají přesně stanovené úkoly a schopnosti, kterým odpovídá struktura, výzbroj, technika, materiál a obsah přípravy. Existuje předpoklad jejich nasazení do operací na území ČR i v míru a primárně jsou určeny a připravovány ke střežení objektů důležitých pro obranu státu.  

3.1.1.2 Řízení přípravy vojáků v AZ a odpovědnost za AZ

Odpovědnost za doplňování jednotek vojáky v AZ a zařazování vojáků v AZ na jednotlivá SM nesou velitelé vojenských útvarů (kmenové útvary, v jejichž struktuře jsou jednotky nebo jednotlivá SM doplňovány vojáky v AZ, a útvary, kterým je stanoven mobilizační úkol k vytvoření útvaru doplňovaného vojáky v AZ) stejně jako za zabezpečení jejich přípravy nebo aktivaci.

Velitelská struktura OS ČR je tvořena dvěma stupni velení: strategickým a taktickým. Na těchto úrovních je řešena odpovědnost za přípravu a použití jednotek a útvarů doplňovaných vojáky v AZ v souladu s obecnou působností.

A. Úloha jednotlivých stupňů velení a řízení 

Působnost strategického stupně je zaměřena na koncepční práci v oblasti tvorby rezortních politicko-vojenských dokumentů a na tvorbu strategických vojenských dokumentů pro potřeby rezortu MO a OS ČR.

Ministerstvo obrany odpovídá za zpracování návrhů právních předpisů a za přípravu vnitřních předpisů a norem se zaměřením na institut AZ. Stanovuje zásady v oblasti tvorby, přípravy, použití, průběhu činné služby a logistického, finančního a zdravotnického zabezpečení vojáků v AZ včetně kompenzací jejich zaměstnavatelů. Stanoví také způsob doplňování jednotek vojáky v AZ.

Ministerstvo obrany vytváří podmínky pro tvorbu a použití AZ podle platných právních předpisů a stanoví k tomu základní parametry pro podřízené stupně velení. Stanoví také limit počtů vojáků v AZ v jednotlivých letech a náborové cíle.

Operační a jemu na roveň postavená (dále jen „operační“) velitelství stanovují pro svazky a útvary ve své podřízenosti organizační opatření k vytvoření jednotek doplňovaných vojáky v AZ a počty SM podle úkolů, které daný prvek má zabezpečit, nebo schopností, kterých má dosáhnout.

Operační velitelství zodpovídají za věcné plánování a organizaci přípravy AZ.

Návrh k nasazení a povolání vojáků v AZ předkládá příslušné operační velitelství.

Taktický stupeň velení má v působnosti plánování a řízení výcviku organických jednotek a útvarů doplňovaných vojáky v AZ včetně vytvářených útvarů doplňovaných vojáky v AZ.

Velitelství brigády vytvoří podmínky pro výcvik, doplňování a zabezpečení vojáků v AZ předurčených pro doplnění jednotek a útvarů brigády a v podřízenosti brigády.

Vojenský útvar odpovídá za realizaci přípravy vojáků v AZ předurčených pro jeho doplnění a pro doplnění válečně vytvářených útvarů, k nimž má útvar uložen mobilizační úkol, za všestranné zabezpečení vojáků v AZ a cestou KVV za jejich povolávání na vojenská cvičení, výjimečná vojenská cvičení a povinná vojenská cvičení ve své podřízenosti. Vojenský útvar vyplácí vojákovi v AZ služné za dobu vojenského cvičení, výjimečného vojenského cvičení, povinného vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení.

B. Úloha krajského vojenského velitelství 

Krajské vojenské velitelství sehrává v systému doplňování OS ČR a v tvorbě a zabezpečení AZ významnou roli. Vydává rozhodnutí o schopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu a vede evidenci vojáků v AZ. Je výkonným orgánem v oblasti zařazování vojáků do AZ, které provádí v součinnosti a na základě požadavků velitelů vojenských útvarů na předurčení vojáků v záloze, vyplácení odměny a náhrad za výkon vojenských cvičení, povinných vojenských cvičení nebo výjimečných vojenských cvičení v součinnosti s příslušnými veliteli vojenských útvarů a zabezpečuje vytvářenou jednotku doplňovanou vojáky v AZ ve své podřízenosti. Na základě požadavků vojenských útvarů zabezpečuje povolávání vojáků v AZ na vojenská cvičení, výjimečná vojenská cvičení a povinná vojenská cvičení.

Krajské vojenské velitelství se podílí na plánování přípravy a zodpovídá za použití a realizaci nasazení podřízené jednotky doplňované vojáky v AZ v případě potřeby.

Schéma procesního a funkčního modelu AZ je uvedeno v příloze 7 této koncepce.

3.1.1.3 Lidský potenciál k doplňování AZ

Personál rezortu Ministerstva obrany je tvořen VzP, vojáky v činné službě – vojáky v AZ povolanými k vojenské činné službě a občanskými zaměstnanci. Vojáci v AZ povolaní k vojenské činné službě mají po dobu služby postavení srovnatelné s vojáky ve služebním poměru VzP.

Základním zdrojem pro tvorbu AZ jsou VzP, kterým ze zákona vyplyne povinnost „děleného kontraktu“, spočívající v povinnosti přijmout předurčení pro konkrétní SM v OS ČR s účinkem zařazení do AZ. Po ukončení jeho první části (služebního poměru) jsou po dobu 5 let zařazeni do zvláštní kategorie povinné zálohy a v případě potřeby OS ČR mohou být předurčeni a zařazeni do AZ na základě rozhodnutí KVV (služebního orgánu). Povinnost přijmout na určitou dobu SM u vojenského útvaru v rámci AZ akceptují VzP ve svém služebním závazku.

Všichni VzP po ukončení služebního poměru vedení ve zvláštní kategorii povinné zálohy mají za povinnost k zajištění použitelnosti pro doplnění OS ČR oznamovat změny důležité pro vojenskou evidenci (nabytí vzdělání, změnu zdravotního stavu a změnu bydliště) příslušnému KVV.

Zdrojem pro tvorbu AZ jsou i vybraní občanští zaměstnanci rezortu MO (vojáci v záloze). 

Dalším zdrojem pro doplňování AZ jsou občané, kteří dobrovolně převezmou výkon branné povinnosti na základě žádosti o zařazení do AZ. Ti si následně již povinně udržují svoji vojenskoodbornou připravenost. Jejich příprava probíhá na konkrétní SM, pro které jsou předurčeni ve struktuře OS ČR. 

Vojáci v AZ jsou připravováni na pozice odpovídající jejich dosažené hodnosti, požadavkům na SM, pro něž jsou předurčeni, a odbornosti, a to včetně použití do operací mimo a na území ČR. Vybraní vojáci v AZ mohou být povoláváni do činné služby a vysíláni do humanitárních operací, do operací na podporu míru, stabilizačních a rekonstrukčních operací.

Služba v AZ je finančně ohodnocena. K zajištění funkčnosti konceptu AZ je zabezpečena odpovídajícím způsobem motivace a podpora vojáků v AZ, ale i kompenzace jejich zaměstnavatelů.

Podrobnosti stanoví právní předpisy.

3.1.1.3.1 Druhy vojenské činné služby vojáků v AZ

Vojenská činná služba je jasně vymezena a definovány jsou jednotlivé druhy vojenské činné služby. K jejímu výkonu jsou vojáci v AZ povoláváni k vojenskému útvaru povolávacím rozkazem vydaným KVV.

A. Vojenské cvičení

Vojenské cvičení slouží k přípravě, zdokonalení a prohloubení vojenských znalostí a dovedností vojáků v AZ v době míru k plnění úkolů OS ČR.

Vojenské cvičení se vykonává na území České republiky nebo mimo území České republiky v souladu s právními předpisy a mezinárodními dohodami.

B. Povinné vojenské cvičení

Cílem povinného vojenského cvičení je zvýšit připravenost vojáků v AZ, stmelit jednotky a zabezpečit plnění mimořádných opatření v době před vyhlášením SOS.

Vojáci v AZ jsou povinni vojenské cvičení vykonávat podle potřeb OS ČR na základě rozhodnutí vlády ČR.

Celkový rozsah povinných vojenských cvičení je nejvýše šest měsíců za období realizace mimořádných opatření před vyhlášením SOS.

C. Výjimečné vojenské cvičení

Cílem výjimečného vojenského cvičení je nasazení vojáků v AZ při odstraňování následků živelních pohrom a krizových situací nevojenského charakteru za podmínek stanovených zákonem.

Výjimečné vojenské cvičení se uskuteční na základě nařízení vlády ČR za předpokladu naplnění zákonem stanovených podmínek a slouží k podpoře IZS nebo PČR. Trvá do 3 týdnů v kalendářním roce.

D. Služba v operačním nasazení

Služba v operačním nasazení na území ČR nebo mimo něj je plněním úkolů OS ČR v mírovém stavu i při mimořádných opatřeních před vyhlášením SOS.

Do služby v operačním nasazení mohou být vojáci v AZ povoláni nebo vojáci v AZ konající vojenskou činnou službu převedeni. Vojáci v AZ vykonávají službu v operačním nasazení po dobu přípravy k operačnímu nasazení a po dobu operačního nasazení.

E. Mimořádná služba

Cílem mimořádné služby je zabezpečení obrany ČR a splnění spojeneckých závazků za SOS a VS.

Dnem vyhlášení SOS nebo VS jsou všichni vojáci v AZ konající vojenskou činnou službu do mimořádné služby převedeni podle zákona.

3.1.1.3.2 Předurčování a zařazování vojáků v AZ na SM

Pro volná SM VzP v mírové a volná SM pro vojáky v mimořádné službě ve válečné organizační struktuře OS ČR jsou předurčováni vojáci v AZ. Rozhodnutí o předurčení je v kompetenci příslušného služebního orgánu nebo KVV.

Při zařazování na SM musejí být respektovány zásady personální práce a kariérní řád, nestanoví-li ve zvláštních případech příslušný vnitřní předpis jinak.

Limit počtů vojáků v AZ stanoví GŠ AČR.

Vojáci v AZ jsou předurčováni a zařazováni na určená SM při respektování zásad rovného přístupu, přičemž služební orgán přihlíží k dosaženému stupni vzdělání, civilní profesi, vojenské odbornosti a dosažené vojenské hodnosti.

Dosáhl-li voják v AZ vojenskou hodnost nižší, než je plánována, může být na SM předurčen, resp. zařazen jen, pokud splňuje ostatní kritéria požadovaná k dosažení plánované vojenské hodnosti.

Dosáhl-li voják v AZ vojenskou hodnost vyšší, než je plánována, může být na SM předurčen, resp. zařazen jen, souhlasí-li se snížením hodnosti po dobu zařazení do AZ v rozsahu příslušného hodnostního sboru.

3.1.1.3.3 Peněžní náležitosti vojáků v AZ 

Systém odměňování musí být spravedlivý a efektivní.

Odměňování vojáků v AZ povolaných na vojenské cvičení, povinné vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení se realizuje v závislosti na služebním zařazení a náročnosti služby obdobně jako u VzP. Odměňování vojáků v AZ po dobu služby v operačním nasazení je řešeno příslušným právním předpisem. 

3.1.1.4 Vojenský materiál 

Vojenský materiál je nezbytnou součástí výstavby všech prvků OS ČR a je jedním z hlavních předpokladů jejich schopností.

Povolaní vojáci v AZ, musejí být v činné službě všestranně zabezpečeni, tedy i předepsanou výzbrojí, technikou a materiálem (dále jen „VTM“).

3.1.1.5 Příprava vojáků v AZ 

Vojáci v AZ se připravují na plnění úkolů OS ČR v rámci pravidelných vojenských cvičení v rozsahu do 4 týdnů v kalendářním roce. Vojáci, kteří nevykonali vojenskou činnou službu, vykonají v prvním roce trvání první dohody o zařazení do AZ základní výcvik v rozsahu do 12 týdnů

Obsahem přípravy a výcviku AZ je příprava jednotlivce a jednotky k plnění úkolů OS ČR.

Systém přípravy a výcviku AZ je realizován v souladu se schválenou Koncepcí přípravy personálu rezortu Ministerstva obrany.

Výcvik je plánován a organizován organickými veliteli a štáby a je prováděn v souladu s programy přípravy druhů vojsk a služeb buď v posádce formou teoretické a praktické přípravy, ve výcvikových zařízeních v místě dislokace útvaru, pro nějž jsou vojáci v AZ předurčeni, nebo ve vojenských výcvikových prostorech (VVP). Praktická cvičení mohou být organizována i mimo VVP v součinnosti s jinými určenými útvary nebo s mimorezortními partnery.[1])

3.1.1.6 Připravenost a pohotovost AZ

Po ukončení výcviku na úrovni organické jednotky, útvaru nebo úkolového uskupení (dále jen „uskupení“) je na základě přezkoušení a prověření úrovně schopností hodnocena připravenost uskupení k plnění úkolů v určité operaci nebo skupině operací, případně pro plné spektrum operací. Požadovaná úroveň schopností pro jednotlivé skupiny operací je každému uskupení nebo jednotce, která může být nasazena do operace, samostatně stanovena v plánu rozvoje schopností. 

3.1.2 NASAZENÍ AZ V OPERACÍCH

K doplnění jednotek určených k operačnímu nasazení na i mimo území ČR bude přednostně použito vojáků v AZ – bývalých VzP po ukončení služebního poměru.

Při plnění úkolů přímo nesouvisejících s obranou země mohou být síly a prostředky OS ČR doplněné vojáky v AZ nasazeny do nevojenských operací k plnění asistenčních úkolů souvisejících s předcházením a odstraňováním následků průmyslových havárií a živelních pohrom k podpoře  IZS, k plnění úkolů PČR nebo jiných úkolů.

Při operačním nasazení vojenských útvarů, pro něž jsou vojáci v AZ předurčeni, jsou tito vojáci do operací na území České republiky a mimo území České republiky povoláváni do služby v operačním nasazení.

3.2 IDENTIFIKACE CÍLŮ, KTERÉ VYŽADUJÍ SPOLUPRÁCI NEBO JSOU NEKOMPATIBILNÍ S CÍLI JINÝCH MINISTERSTEV

Spolupráci ministerstev, ústředních správních úřadů a dalších orgánů státní správy, samosprávy i nestátního sektoru jak v legislativní oblasti, tak i v naplňování obranného plánování vyžadují tato opatření:

 1. Společné působení na zaměstnavatelské subjekty, zavedení motivačních opatření, přiměřená kompenzace zaměstnavatelů a odměňování vojáků v AZ.
 2. Odstranění překážek pro aktivní zapojení občanů na zajišťování obrany ČR.
 3. Prohloubení součinnosti Ministerstva obrany s ostatními ústředními správními úřady (ÚSÚ) a dalšími orgány státní správy, samosprávy, nestátního sektoru, akademické obce a zaměstnavatelskými svazy.
 4. Vytvoření koordinačního orgánu pro zálohy a přípravu občanů k obraně v rámci již fungujících výborů Parlamentu ČR nebo vlády ČR.
 5. Využití stávající platformy a orgánů vlády ČR k jednání se zaměstnavateli k prosazení požadavků ve vztahu k zaměstnancům – vojákům v AZ (tripartita).
 6. Prosazení problematiky zajišťování obrany jako celospolečenské otázky v celém spektru státních institucí, nestátního sektoru a občanských sdružení.
 7. Dotace na podporu činnosti zájmových organizací, které mají ve svých cílech součinnost a spolupráci s OS ČR.
 8. Dotace z mimorezortních zdrojů na podporu vzdělávání, rekvalifikace, stipendia, praxe v rámci konceptu AZ.

 

Přehled událostí

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Přihlášení

Přihlášení pro registrované uživatele