Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky - 4. Strategie dosažení požadovaného stavu

 

4. STRATEGIE DOSAŽENÍ POŽADOVANÉHO STAVU

4.1 SPECIFIKACE PROGRAMŮ, KTERÉ KONKRETIZUJÍ REALIZACI KONCEPCE V JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH OBLASTECH

4.1.1 VČASNÁ DOSTUPNOST AZ 

K vytvoření odpovídajících podmínek pro dosažení předpokládaných operačních schopností a nasaditelnosti OS ČR v souladu s Vojenskou strategií 2008 je nezbytné provést opatření navazující na Koncepci AZ, která musí být vzájemně provázána a realizovatelná.

Využití AZ pro doplnění útvarů plánovat podle potřeby konkrétního vojenského útvaru a úkolů, které má plnit. 

4.1.1.1 Rozložení kompetencí v oblasti AZ

Na všech úrovních velení a řízení OS ČR v rámci celého procesu velení a řízení a jednotlivých procesů plánování, operativního řízení, kontroly a analýzy provést revizi a jednoznačně stanovit nové působnosti i zodpovědnost za jednotlivé skupiny procesů.

V rámci GŠ AČR vytvořit pro řízení AZ organizační strukturu obvyklou v aliančním a unijním prostředí usnadňující koordinaci a mezinárodní spolupráci.

Působnost GŠ AČR soustředit zejména na koncepční řízení – plánování tvorby, přípravy a použití AZ v dlouhodobém a střednědobém horizontu – a minimalizovat jeho podíl na operativním řízení oblasti AZ.

Po transformaci operačních stupňů velení upravit procesní model MO, kde stanovit zodpovědnost za procesy směrem k AZ a vymezit místo a úlohu jednotlivých organizačních celků MO. 

Současně využít systém získávání, předávání a realizace zkušeností z operačního nasazení sil OS ČR a jejich vlivu na přípravu a výcvik v rámci této koncepce (Lessons Learned).

V zájmu zefektivnění, zeštíhlení a přizpůsobení velitelské struktury připravit velitelství brigád a základen k realizaci opatření v doplňování vlastního a podřízených útvarů AZ. Pro zajištění funkčnosti konceptu AZ postupovat podle ustanovení bodu 3.1.1.2.

Kompetence a působnost v oblasti AZ upřesní právní a vnitřní předpisy.

4.1.1.2 Opatření pro tvorbu AZ

Úpravou právních předpisů vztahujících se k průběhu vojenské činné služby a právním poměrům vojáků, zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, i dalších právních předpisů vytvořit motivační složku odměňování pro vojáky v AZ, která bude odrážet náročnost služby v AZ.

Vojákům v AZ, pokud je to pro rezort MO potřebné, umožnit zdokonalovací přípravu a vojenský výcvik v zahraničí. Výcvik v zahraničí považovat za vojenské cvičení, krátkodobě lze vyslat vojáka v AZ na zahraniční služební cestu se všemi náležitostmi jako u VzP. Pro tyto účely plánovat příslušnými organizačními stupni finanční prostředky.

Úpravou stávajících právních předpisů a vnitřních předpisů rezortu MO ve vztahu ke zdravotnímu stavu docílit situace, kdy požadavky na zdravotní stav zájemců o službu v AZ budou diferencovány podle odbornosti, nasaditelnosti kmenového vojenského útvaru nebo uskupení, jejich předurčení a funkčního zařazení. Kritéria posuzování zdravotní způsobilosti více diferencovat podle věku posuzovaného, obdobně jako při hodnocení zdravotní způsobilosti VzP ve stejném věku.

Posilovat atraktivitu a pozici vojáků v AZ tak, aby byla naplněna jejich úloha ve prospěch OS ČR. Postavení AZ prezentovat na veřejnosti a při vhodných příležitostech v celé společnosti.

Službu v AZ prezentovat jako veřejnou službu pro společnost, ve prospěch občanů a pro stát. Jako motivační nástroj plně využívat formu morálního oceňování jednotlivců za zásluhy nebo dosahované výsledky prostřednictvím rezortních nebo vojenských vyznamenání.

Vojákům v AZ umožnit využití centrálně poskytovaných rekreačních možností a ubytovacích služeb obdobně jako bývalým VzP.

Zájemcům z řad vojáků v AZ umožnit pořízení 1 kompletní soupravy vojenského stejnokroje 97 – vycházkového k využití mimo činnou službu při slavnostních příležitostech a při prezentaci AČR, OS ČR nebo rezortu MO na veřejnosti. Podmínky pořízení a nošení stejnokroje odvodit od podmínek stanovených pro VzP. Zvláštnosti stanovit příslušným stejnokrojovým předpisem.

4.1.1.3 Výzbroj, technika a materiál (VTM) určené pro AZ

Jednotlivé vojáky v AZ vybavit po dobu zařazení do AZ materiálem osobního použití MU 2.1 podle příslušné výstrojní normy v nejnutnějším rozsahu. Ostatní vojenskou výstroj pro výcvik a nasazení podle typu jednotky AZ uložit a vydávat na základě rozhodnutí příslušného velitele.

Pro výcvik a činnosti za nepříznivých klimatických podmínek příslušnými veliteli plánovat a přiznávat zvýšenou výstrojní normu v rozsahu podle  náročností úkolů, které vojáci v AZ mají plnit.

Výstrojní zabezpečení vojáků v AZ v případě nasazení do operace řešit zvýšenou výstrojní normou podle platných vnitřních předpisů obdobně jako u vojáků v povolání.

Zjednodušit systém obměny a doplňování výstroje ve prospěch vojáků v AZ.

Soudobý systém zabezpečení zbraní, techniky a materiálu pro výcvik a nasazení jednotek doplňovaných vojáky v AZ u útvarů vytvářených KVV ponechat.

4.1.1.4 Příprava a výcvik AZ

Systém přípravy musí být zvolen tak, aby umožňoval udržování vojenskoodborné připravenosti vojáků v AZ k nasazení podle předurčení. Jeho obsah a intenzita budou stanoveny v závislosti na plánovaném použití jednotek doplňovaných vojáky v AZ.

Za základní schéma plánování přípravy vojáků v AZ považovat tříleté výcvikové období. Společný výcvik v jednotkách realizovat v gesci doplňovaných útvarů, KVV nebo u stanovených vojenských útvarů. Důraz položit na odbornou přípravu.

Velitelský sbor připravovat k vedení polního výcviku a zkvalitnění odborného a bojového stmelení jednotek doplňovaných vojáky v AZ podle typu a úkolu doplňovaného vojenského útvaru.

Za optimální dobu komplexního polního výcviku považovat 5–7 dní. Pokud není možné zabezpečit zdokonalovací přípravu jednotlivce, malé jednotky nebo velitelského sboru v rámci plánované přípravy, lze ji v mimořádných případech a v souladu s možnostmi kmenového útvaru provádět o sobotách a nedělích.

Při zavádění nové techniky, zbraní a zbraňových systémů plánovat využití simulační a trenažérové techniky i pro potřeby výcviku vojáků v AZ.

4.1.1.4.1 Systém a rozsah přípravy vojáků AZ bez vojenské přípravy

Vojáci bez předchozí vojenské činné služby zařazeni do AZ dosáhnou základní vycvičenosti absolvováním základního výcviku v trvání do 12 týdnů. 

Vojáky v záloze, u nichž od ukončení vojenské činné služby uplynula doba delší než 5 let, podrobit k ověření stupně vojenských schopností přezkoušení v rozsahu základního výcviku a v rozsahu kvalifikačních požadavků SM, pro něž jsou předurčeni.  4.1.1.4.2 Další příprava vojáků v jednotkách doplňovaných vojáky z AZ

V organických jednotkách organizovat další stmelovací výcvik do stupně četa (rota, baterie). V souladu se záměrem předurčování na jednotlivá SM souběžně, v gesci kmenového útvaru nebo vojenského útvaru zodpovědného za realizaci výcviku jednotky, organizovat další odborné zdokonalovací nebo přeškolovací kurzy. Za vyvrcholení výcviku považovat taktické cvičení (TC) a odborné taktické cvičení (OTC) s nebo bez bojové střelby v rámci komplexního polního výcviku.

4.1.1.4.3 Příprava vojáků v AZ do 5 let po ukončení vojenské činné služby 

Zdokonalovací a stmelovací výcvik nebo přecvičení organizovat se souhlasem nadřízeného stupně v rozsahu podle rozhodnutí velitele kmenového vojenského útvaru, který nese odpovědnost za jeho připravenost. Za vyvrcholení přípravy považovat taktické cvičení jednotek nebo útvarů anebo certifikační cvičení úkolového uskupení před nasazením do operace.

4.1.2 PŘIPRAVENOST A POHOTOVOST AZ

Vojáky v AZ nebo úkolová uskupení, k jejichž sestavení bylo použito i vojáků v AZ, nasazovat až po použití profesionálních vojenských záchranných a specializovaných útvarů.

Podmínkou nasazení vojáků v AZ nebo úkolových uskupení, k jejichž sestavení bylo použito i vojáků v AZ, je dosažení jejich pohotovosti.

4.1.3 ROZPRACOVÁNÍ KONCEPCE AZ V DALŠÍCH DOKUMENTECH

Ustanovení Koncepce AZ musí být rozpracována a implementována do procesů probíhajících v rezortu MO ve formě konkrétních opatření zařazených do plánů.

Koncepce AZ je základním podkladem a bude využita podle potřeby pro zpracování nových a aktualizaci stávajících koncepcí v působnosti rezortu MO.

4.2 NÁROKY NA FINANCOVÁNÍ KONCEPTU AZ

Zvýšení požadavků na finanční prostředky k realizaci konceptu AZ je nutné očekávat především u osobních výdajů na vojáka v AZ při operačním nasazení nebo přípravě na operační nasazení

  • vyplývající z rozdílu mezi výší služného a příjmem při výkonu civilního zaměstnání, který by měl být v tomto případě nahrazen;
  • při kompenzaci zaměstnavatele.

Ke snížení požadavků na finanční prostředky v oblasti osobních výdajů dojde v období přípravy vojáků v AZ v rámci běžného plnění úkolů mimo operační nasazení nebo přípravu na operační nasazení  při porovnání výdajů na vojáka v AZ a VzP obdobné hodnosti a vykonávané funkce vzhledem k rozdílné délce přípravy.

Celkové náklady na realizaci základních opatření Koncepce AZ budou zahrnuty do rozpočtu kapitoly MO na příslušný rok. Z hlediska výše mandatorních výdajů na vojáky v AZ budou tyto náklady zahrnuty do předpokládané výše 55 % všech mandatorních výdajů plánovaných v rozpočtu.

Náklady spojené s nasazením sil a prostředků AZ v rámci výjimečného vojenského cvičení budou vyžadovány jako navýšení rozpočtu kapitoly MO.

Náklady na ubytování, naturální stravování a přepravní náležitosti po dobu vojenského cvičení a povinného vojenského cvičení vojáků v AZ jsou výdaji ze státního rozpočtu kapitoly MO.

Stanovení finančních nároků k realizaci konceptu AZ je rozpracováno v kapitole 5.

4.3 OČEKÁVANÉ DŮSLEDKY KONCEPCE A PROGRAMŮ V JEDNOTLIVÝCH LETECH A V PRŮŘEZOVÝCH OBLASTECH

V počáteční etapě rozpracování a implementace Koncepce AZ půjde o pochopení nového konceptu AZ. Neméně důležitá bude skutečnost, jak přijme koncept AZ procesní model uvnitř rezortu MO. Rozhodující úlohu při uplatňování konceptu AZ v praxi budou mít nepochybně velitelé všech stupňů.

Projekt AZ má naději na úspěch tehdy, pokud se podaří provést klíčové legislativní a procesní změny, ale i změny v myšlení lidí.

4.4 REGIONÁLNÍ ROZMĚR KONCEPCE

Význam této koncepce v regionech se projeví zejména v sounáležitosti občanů s vojáky v AZ jako součásti obranného systému, podpory IZS a řešení nevojenských krizových situací.

4.5 LEGISLATIVNÍ A NELEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ KONCEPCE VYŽADUJE

Realizace jednotlivých ustanovení této koncepce je podmíněna uskutečněním nezbytných legislativních změn, především zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, ale i novelizaci zákonů mimo gesci MO: zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, daňových zákonů a navazujících právních předpisů.

K implementaci Koncepce AZ bude nezbytné přijmout systémové změny a rozsáhlé změny vnitřních předpisů týkajících se zejména postavení vojáka v AZ, posuzování zdravotní způsobilosti uchazečů, postupů při vyplácení náležitostí, zásad organizace přípravy, vedení evidence, stejnokrojového předpisu a výstrojních náležitostí, náležitostí při vojenských cvičeních apod.

Přehled nelegislativních opatření je uveden v části 8. této koncepce.

 

Přehled událostí

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Přihlášení

Přihlášení pro registrované uživatele