Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky - 5. Stanovení finančních nároků

 

5. STANOVENÍ FINANČNÍCH NÁROKŮ

Ekonomická výhodnost projektu AZ v porovnání s náklady na VzP se projeví zejména v období přípravy vojáků v AZ v rámci běžného režimu výcviku. V případech přípravy  k operačnímu nasazení nebo při operačním nasazení budou náklady na vojáka v AZ stejné nebo vyšší než u VzP.

Koncept AZ umožní udržení schopností OS ČR za nižší náklady. Neznamená to, že VzP mohou být zcela nahrazeni vojáky v AZ, především z důvodů nižší připravenosti dané kratší dobou výcviku v roce a možností se vyvázat z nasazení v míru. Možnost doplnění schopností OS ČR vyjadřuje následující grafika.

 

Z modelových výpočtů vyplývá, že průměrné osobní výdaje na jednoho vojáka AZ se mohou pohybovat v rozmezí 65 000 až 85 000 Kč za rok. Tato částka se bude zvyšovat s délkou nasazení.

Pro srovnání, průměrné osobní výdaje na jednoho VzP se pohybují ve výši přibližně 500 000 Kč za rok (plat, přídavek na bydlení a související výdaje).

5.1 BĚŽNÉ VÝDAJE

Celková kalkulace s hodnocením jednotlivých variant je uvedena v příloze 8 této koncepce. V této kapitole jsou uvedeny preferované varianty.

a) Podpora zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) – vojáků v AZ

Ze zvažovaných variant vychází jako nejvhodnější nástroj pro motivaci zaměstnavatelů vojáků v AZ model „dvou typů náhrad“. Vojáci v AZ-OSVČ (v současnosti tvoří 11,1 % z celkového počtu AZ) by v systému byli zvýhodněni tím, že by pobírali nejenom náhradu, ale měli by nárok na služné a další benefity. Jedná se o adekvátní zvýhodnění z toho důvodu, že jejich příjem závisí pouze na jejich podnikatelských aktivitách a povolání na cvičení nebo nasazení je může poškozovat více než zaměstnance.

 • Základem pro výpočet je průměrná mzda přepočítaná na jeden den (s předpokladem jejího zvýšení v následujících letech) 1 250,- Kč a odvody ve výši 425,- Kč (34 %). Celkem tedy 1 675,- Kč za zaměstnance-vojáka v AZ a den;
 • Částka je vyplácena poměrně zpětně za rok;
 • Model „dvou náhrad“ umožňuje zaměstnavatele kompenzovat za neplánované nasazení jejich zaměstnanců v průběhu roku. Konkrétně, zaměstnavatel by obdržel za jeden den, kdy by byl zaměstnanec na plánovaném vojenském cvičení 2/3 výše uvedené sumy, tedy 1 117,- Kč za den. Pokud by ovšem byl zaměstnanec neplánovaně nasazen, pak by obdržel celou částku poměrně za rok, tedy 1 675,- Kč za den;
 • Pokud se voják v AZ účastní v daném roce dvaceti dnů výcviku, zaměstnavatel obdrží náhradu 22 340,- Kč za rok. Pokud by ovšem byl tento voják v AZ během těchto dvaceti dnů i nasazen, zaměstnavatel obdrží náhradu v plné výši, tedy 33 500,- Kč;
 • Organizační složky státu budou řešit nepřítomnost v práci z vlastních prostředků;
 • Výhody tohoto modelu jsou: adresnost, administrativa a kontrola systému jsou v rukách MO, motivace zaměstnavatelů k tomu, aby zaměstnávali a uvolňovali vojáky AZ, přičemž druhá složka náhrady jim nabízí možnost kompenzace neplánovaných absencí zaměstnanců;
 • Nevýhodou tohoto modelu je dodatečný nárok na rozpočet MO.

b) Služné pro vojáka v AZ po dobu výkonu činné služby

 • Poměrná část platu podle tarifikace srovnatelného (obdobného) SM v doplňované jednotce v základním tarifu;
 • Přesná částka se bude dát vypočítat až podle konkrétní organizační struktury jednotek doplňovaných AZ;
 • Od 1. ledna 2014 bude zvýšena o odvody na zdravotní a sociální pojištění;
 • Finanční náhrada rozdílu mezi služným po dobu služby v operačním nasazení a mzdou (platem) v zaměstnaneckém poměru;
 • Průměrné služné pro vojáka v AZ bez odvodů by činilo 957,- Kč na den. Voják v AZ by tedy za 20 dnů obdržel 19 140,- Kč;
 • Výhodami jsou: zvýšení motivace příslušníků AZ, rovnocenné postavení vojáků v AZ a VzP při výkonu stejné činnosti, umožňuje kariérní růst;
 • Nevýhodami jsou: dodatečný nárok na rozpočet MO, služné nemusí plně kompenzovat ušlou mzdu.

c) Odměna za dostupnost po dobu zařazení do AZ

 • Z důvodu zvýšení motivace se navrhuje zvýšit ze současných 500,- Kč na 1 000,- Kč měsíčně;
 • Voják v AZ má nárok na měsíční odměnu, která je vyplácena jednou za rok;
 • Náklad na jednoho vojáka v AZ by tedy byl 12 000,- Kč na rok;
 • Výhodami jsou: zvýšení motivace vojáků v AZ, kompenzace za dosažitelnost;
 • Nevýhodou je dodatečný nárok na rozpočet MO.

d) Poskytování stipendia vojákům v AZ – studentům civilních vysokých škol během studia

 • Perspektivní skupinou nejenom pro AZ, ale především pro OS ČR jsou studenti civilních vysokých škol, proto je žádoucí jejich zvýšená podpora;
 • Jednou z možností je poskytování stipendia během studia, jehož výše by byla stanovena v závislosti na délce podepsané dohody;
 • Pokud by se po ukončení studia voják v AZ stal VzP, byl by mu předchozí závazek k odsloužení určitého počtu let v AZ odpuštěn;
 • Studenti, kteří by měli nárok na stipendium, by nepobírali odměnu;
 • Výhodou je podchycení zájmu u studentů VŠ – příprava mladé generace k obraně ČR a perspektivně zdroj pro doplnění důstojnického sboru (náklady na vzdělání nenese rezort MO);
 • Nevýhodou je dodatečný nárok na rozpočet MO.

e) Výstrojní zabezpečení vojáka v AZ po dobu zařazení v AZ

 • Náklady na jednorázové základní vystrojení polním stejnokrojem podle normy činí cca 20 000 Kč/osobu.

5.2 INVESTIČNÍ VÝDAJE

Výdaje na investice do nemovité infrastruktury a movitého majetku nejsou k realizaci projektu AZ požadovány a nebudou plánovány mimo rámec OS ČR.

5.3 POROVNÁNÍ FINANČNÍCH NÁROKŮ NA VzP A VOJÁKA v AZ

Oproti stávajícímu systému AZ bude nový koncept náročnější na finanční prostředky ze státního rozpočtu, respektive z rozpočtu kapitoly Ministerstva obrany. Pokud nebudou tyto prostředky v letech platnosti této koncepce vyčleněny, pak nebude možné žádoucím způsobem naplnit limit počtů vojáků v AZ a provést revitalizaci tohoto projektu.

Nárůst finančních prostředků bude postupný a rozložený především v letech 2013/2014– 2020. Náklady na 5 000 vojáků v AZ (maximální počet, skutečný bude nižší) mimo nasazení (včetně nákladů na ubytování, proviantní zabezpečení a výstroj) se bude podle kvalifikovaného odhadu v cenách 2012 pohybovat do 450 000 000 korun ročně (cca 90 milionů Kč na tisíc vojáků v AZ, oproti 500 milionům na tisíc VzP). 

 • VzP je placena především dostupnost, dosažitelnost a připravenost, což znamená, že jsou okamžitě podle potřeby OS ČR připraveni k nasazení. A z toho vyplývá i jejich nenahraditelnost. Některé činnosti mohou být vykonávány vojáky v AZ buď téměř okamžitě (například u specialistů), či po určité době intenzivní přípravy (například při nasazení vojáků v AZ spolu s profesionálními vojáky v zahraničních operacích).
 • době míru je tedy možné ušetřit finanční prostředky díky AZ, protože příprava vojáků v AZ je financována jenom po část roku. V případě přechodu do krizových stavů je pak možné AZ okamžitě využívat k udržení a doplnění schopností OS ČR. Jedná se tedy o dlouhodobou úsporu. Je nutné mít ovšem na paměti, že v období přípravy k nasazení a nasazení mohou být vojáci v AZ dražší než VzP (především z důvodu kompenzace ztráty pracovní síly po určitou dobu zaměstnavatelům a náhradou rozdílu mezi služným a příjmem v civilním zaměstnání).

 

Přehled událostí

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Přihlášení

Přihlášení pro registrované uživatele