Czech Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Ukrainian Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky - 8. Plánované programy, systémové změny a opatření

 

8. PLÁNOVANÉ PROGRAMY, SYSTÉMOVÉ ZMĚNY A OPATŘENÍ

Koncept AZ nebude dobře fungovat bez motivačních faktorů. Bude nezbytné zčásti kompenzovat znevýhodnění vojáků v AZ na trhu práce. Není možné vytvořit systém kompenzací tak, aby byli uspokojeni všichni vojáci v AZ (zaměstnanci i OSVČ) a zaměstnavatelé bez dopadů na rozpočet kapitoly MO.

Systém tvorby AZ nemůže být postaven pouze na materiálních výhodách, proto je nutné položit důraz na společenské ocenění.

Ochrana vojáků v AZ zákonem v pracovněprávních vztazích je možná. Její naplňování je však obtížné. V případě dlouhodobějšího výkonu vojenské činné služby (služba v operačním nasazení) je nezbytné doplnit ji do výčtu v právních předpisech, v § 47 zákoníku práce platí po návratu z vojenského cvičení stejné postavení, jako má žena po mateřské dovolené. 

8.1 CÍLE, NÁSTROJE A CESTY K JEJICH DOSAŽENÍ  

Základním cílem změn je vytvořit takové prostředí, které umožní efektivně dosáhnout potřebného personálu.

8.1.1 OPATŘENÍ K MOTIVACI ZAMĚSTNAVATELŮ VOJÁKŮ V AZ V PODNIKATELSKÉ SFÉŘE  

 • náhrada (kompenzace) za nenadálé výdaje z důvodu nepřítomnosti zaměstnance v práci;
 • „Partnerství při obraně České republiky“ spočívající v tom, že se zaměstnavatel formou memoranda zaváže k podpoře jím zaměstnávaných vojáků v AZ a bude moci využívat značku rezortu MO obdobnou značce kvality;
 • spolupráce zaměstnavatelů a rezortu MO v oblasti poskytování stáží pro VzP před ukončením služebního poměru;
 • rezort MO bude informovat zaměstnavatele o záměru vojenských cvičení vojáků v záloze v dostatečném předstihu.

8.1.2 OPATŘENÍ K MOTIVACI VOJÁKŮ V AZ V ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

 • nárok na služné ve výši alikvotní části platu VzP na stejném nebo obdobném SM po dobu výkonu vojenské činné služby;
 • odměna za závazek, dostupnost a dosažitelnost;
 • zápočet doby činné služby v AZ do výsluhy bývalým VzP podle koeficientu (vojenská činná služba 1, služba v operačním nasazení 2) obdobně jako při službě ve služebním poměru.

8.1.3 OPATŘENÍ K MOTIVACI VOJÁKŮ V AZ Z ŘAD STUDENTŮ

 • poskytování stipendia po omezenou dobu výměnou za závazek stát se vojákem v AZ po určitou dobu místo odměny;
 • uznatelnost doby výkonu vojenské činné služby jako povinné praxe během studia.

8.1.4 OPATŘENÍ K MOTIVACI VOJÁKŮ V AZ Z ŘAD OSOB SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝCH

 • náhrada za ztížené podmínky nebo ztrátu po dobu výkonu vojenské činné služby.

8.1.5 OKRUH VÝHOD PRO VOJÁKY V AZ V RÁMCI MOŽNOSTÍ REZORTU MO

 • lékařská péče v rozsahu VzP (dohoda s VoZP, nutný přechod od jiných pojišťoven);  krátkodobá rekreace v útvarových VŠZ za podmínek pro zaměstnance rezortu MO;  rekreační pobyty v zařízeních VLRZ, p. o., za podmínek stanovených pro zaměstnance rezortu MO nebo vojenské důchodce (dohoda s VLRZ, p. o.);
 • možnost ubytování v ubytovnách Armádní Servisní, příspěvkové organizace (AS-PO) za podmínek stanovených pro vojenské důchodce;
 • poskytnutí nebo pronájem společenských a kulturních zařízení za podmínek pro zaměstnance rezortu MO;
 • možnost nákupu soupravy vycházkového vojenského stejnokroje s doplňky pro zájemce.

8.1.6 OPATŘENÍ STRATEGIE KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

 • zpřístupnit možnost požádat o zařazení do AZ pro občany, k tomu využít internetové stránky army.cz;
 • odkaz na problematiku AZ umístit na titulní stránku army.cz, touto cestou umožnit stažení potřebných formulářů a korespondenci;
 • rezortem MO zahájit systematickou spolupráci s vysokými školami a v jejím rámci zvyšovat povědomost o problematice AZ a dalších aktivitách MO v oblasti přípravy občanů k obraně;
 • organizátory propagačních akcí s účastí rezortu MO (AČR) využívat ke komunikaci s potencionálními uchazeči o službu v OS ČR a AZ s přímou účastí vojáků v AZ;
 • morálně oceňovat ty vojáky v AZ, kteří dlouhodobě získávají další zájemce o službu v AZ.

8.2 LEGISLATIVNÍ A NELEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ

Změny v právních a vnitřních předpisech k zavedení konceptu AZ jsou nezbytnou klíčovou podmínkou a současně, v případě neuskutečnění, i rizikem jeho realizace v systému zabezpečení obrany ČR.

8.2.1 ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

 • legislativně vyřešit převzetí děleného kontraktu VzP v rámci závazku při povolání do služebního poměru;
 • stanovení vyvážených povinností a nároků vyplývajících ze služebního závazku;  stanovení vymahatelnosti a sankcí za nesplnění závazků vyplývajících z kontraktu a rozhodnutí o zařazení do AZ;
 • vydefinovat a popsat průběh služby vojáků v AZ;
 • přizpůsobit délku vojenských cvičení, povinných vojenských cvičení a výjimečných vojenských cvičení novým podmínkám, definovat podmínky služby v operačním nasazení;
 • upravit a sjednotit finanční motivační faktory pro vojáky v AZ a kompenzace zaměstnavatelům;
 • umožnit nošení vojenského stejnokroje vojákům v AZ i mimo činnou službu po dobu zařazení do AZ a za podmínek stanovených stejnokrojovým výnosem;
 • definovat postavení vojáků v AZ ve struktuře OS ČR;
 • započítávání doby vojenské činné služby po dobu zařazení v AZ do odsloužených let pro výpočet výsluhových náležitostí podle stanoveného koeficientu;
 • neumožnit změny pracovně právních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem – vojákem v AZ po dobu výkonu služby v operačním nasazení;
 • upravit normy trestního práva v souvislosti se změnami povinností vojáků v AZ;  kritéria pro posuzování zdravotní způsobilosti vojáků v průběhu jejich zařazení do AZ upravit tak, aby na ně bylo pohlíženo stejně jako na VzP;
 • zdravotní kritéria nastavit tak, aby přechod vojáků po ukončení služebního poměru do AZ akceptoval zdravotní způsobilost po celou dobu 5leté lhůty.

8.2.2 ZMĚNY VE VNITŘNÍCH PŘEDPISECH

 • zajistit vedení evidence vojáků v AZ v Informačním systému o službě a personálu včetně stanovení povinnosti aktualizovat údaje formou osobních změn;
 • stanovit zásady, normy, formy a systém přípravy vojáků v AZ, jejich cílové schopnosti a způsob dosažení;
 • umožnit uznatelnost (započítávání) doby základního výcviku nebo jeho části a praxe v AZ pro účely přijetí vojáka v AZ do služebního poměru VzP.

8.3 STRUKTURA FINANCOVÁNÍ

Financování projektu AZ bude zajištěno ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva obrany (běžné výdaje) a z mimorozpočtových zdrojů (příspěvky, dotace, vzdělávací programy jiných rezortů a příspěvkových organizací, slevy z daňového zatížení) rezortu MO. 

Zajištění zdrojů mimo rozpočet rezortu MO musí být věnována pozornost, protože jsou motivačním nástrojem k dosažení potřebných počtů personálu.

8.4 VYHODNOCENÍ REALIZACE PROGRAMŮ NA ZÁKLADĚ PRŮBĚŽNÉHO MONITOROVÁNÍ

Žádné specializované programy nebo projekty k novému pojetí AZ nebyly vytvořeny ani zavedeny do praxe.

8.5 ZHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zátěž na životní prostředí vyvolaná realizací Koncepce AZ se nepředpokládá.

8.6 REGIONÁLNÍ DOPADY A DOPADY NA ZAMĚSTNANOST

8.6.1 REGIONÁLNÍ DOPADY KONCEPCE AZ

Realizací Koncepce AZ dojde nepochybně k formování pozitivního vztahu občanů regionu jak k vojákům v AZ, tak i směrem k  OS ČR a zajišťování obrany jako celku. Podmínkou je splnění záměru využití AZ k plánovanému účelu.

K prosazení nového pojetí AZ mohou velkou měrou přispět regionální politici a představitelé samosprávy. Zejména se bude jednat o podporu legislativních změn a změn ve vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec (voják v AZ) po dobu zařazení do AZ.

Z nelegislativních opatření se bude jednat o komunikaci představitelů krajů s regionálními zaměstnavateli k podpoře projektu AZ.

8.6.2 DOPADY KONCEPCE AZ NA ZAMĚSTNANOST

Koncept AZ je v oblasti získávání personálu do určité míry postaven na principu řešení nezaměstnanosti, zejména mladé generace, případně na zvyšování její kvalifikace. Jedním z cílů konceptu AZ je nabídka alternativy při nedostatku pracovních příležitostí k uplatnění v AZ.

Nabídka uplatnění v AZ se může, s ohledem na vstupní podmínky, týkat vybrané kategorie nezaměstnaných a může se stát součástí strategie zaměstnanosti příslušných regionálních úřadů práce.

8.7 PROGRAM IMPLEMENTACE

Cílem programu implementace Koncepce AZ je upravit příslušné právní předpisy, případně vytvořit právní předpisy nové a koncepci uvést do praxe. 

Hlavní opatření:

P. č.

Obsah opatření

Lhůta realizace

1.

Legislativní opatření:

a) Průběh služby vojáků v záloze, vojáků v aktivní záloze, v operačním nasazení, v mimořádné službě a o některých právních poměrech vojáků v záloze. Úprava právních norem:

Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičeních a o některých právních poměrech vojáků v záloze, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

V roce 2013 předložit návrhy na novelizaci dotčených zákonů a souvisejících právních předpisů do vlády.

b) Tvorba aktivní zálohy z občanů, kteří dobrovolně převezmou výkon branné povinnosti a předurčených vojáků z povolání po skončení služebního poměru včetně vytvoření finančního a dalšího zabezpečení. Zavedení odpovídajícího systému motivace a kompenzace zaměstnavatelů.

Úprava právních norem:

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičeních a o některých právních poměrech vojáků v záloze, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, zákoník práce atd.

P. č.

Obsah opatření

Lhůta realizace

 

c) Vysílání vojáků v aktivní záloze k operačnímu nasazení. Úprava právních norem: 

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičeních a o některých právních poměrech vojáků v záloze, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 

 

2.

Revitalizace a posílení role AZ v systému zajišťování bezpečnosti ČR.

Do 12/2013

3.

Konference ke stavu implementace Koncepce AZ a k výsledkům dosaženým na úseku AZ.

2. pololetí 2014

4.

Zpracování souhrnné zprávy o BoMoPo v rezortu MO – část aktivní záloha.

Od roku 2013 1x za rok se stavem k 1. lednu daného roku

5.

Opatření strategie komunikace s veřejností v oblasti získávání občanů do aktivní zálohy.

Průběžně

6.

Informace vládě:

–        o průběhu implementace Koncepce AZ;

–        o stavu legislativních opatření při implementaci Koncepce AZ.

V rámci Zprávy

o zajištění obrany ČR 2014

7.

Vytvoření organizační struktury pro řízení AZ (zálohy OS ČR) v rámci GŠ AČR obvyklé v aliančním a unijním prostředí.

Do 12/2013

8.

Vytvoření koordinačního orgánu pro zálohy a přípravu občanů k obraně v rámci výborů Parlamentu ČR nebo vlády ČR.

Do 12/2013

Uvedená opatření budou podrobně rozpracována při posouzení věcných řešení v rámci legislativního procesu, přičemž některá mohou být realizována ve stávajícím právním prostředí.

 

Přehled událostí

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

Přihlášení

Přihlášení pro registrované uživatele